24/04/18

פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בחיפה – חוות דעת אקדמיות של סוקרים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 20.3.2018 ובחוות דעת הסוקרים אשר בחנו את תוכניות הלימודים לתואר ראשון במשפטים ובמינהל עסקים המתקיימות בקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה, וכן את התוכניות לתואר ראשון בחינוך וחברה ולתואר שני במינהל עסקים שהמוסד מבקש לפתוח בהתאם למתווה הפעילות בחיפה מיום 4.10.2017, והחליטה כלהלן:

  1. לאפשר לקריה האקדמית אונו לפתוח מחזורי לימוד חדשים בקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה לתוכניות הלימודים הבאות:
  • תואר ראשון (LL.B.) במשפטים
  • תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים
  • תואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה
  • תואר שני (M.B.A)במינהל עסקים

הזהות האקדמית של תוכניות הלימודים המפורטות תיבדק על ידי צוות המעקב  לקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה שיוקם על ידי המל"ג וזאת  לקראת פתיחת כל שנת לימודים.

  1. בהתאם לאמור במתווה מיום 4.10.2017, המועצה להשכלה גבוהה מבקשת לקבל את חוות הדעת של ות"ת בעניין שאלת הצורך הלאומי של קיום תוכניות הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה ותואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים בקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה.
  2. בנוסף, ובהתאם לאמור במתווה מיום 4.10.2017, מבקשת המועצה להשכלה גבוהה לקבל בהקדם האפשרי את חוות הדעת של ות"ת בעניין שאלת הצורך הלאומי של קיום תוכניות הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית ותואר שני (M. A.) בלימודי יהדות בקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה. בהתאם למתווה, רישום סטודנטים לשתי התוכניות הנ"ל מותנה בקבלת אישור המל"ג.
  3. המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את דיווחו של המוסד בעניין ניהול הקמפוס בחיפה, וכן הקמת מבנה קבוע לקמפוס בחיפה, ומבקשת לקבל עד סוף שנה"ל הנוכחית (תשע"ח) דיווח מפורט על אודות הקמפוס (כגון: מיקום מדויק, מס' כיתות, מס' סטודנטים שיכולים ללמוד בקמפוס, נגישות, חדרי סגל, תשתיות טכנולוגיות, ספריה ועוד) .