05/03/18

פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בירושלים – פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ט בהמשך להחלטת המל"ג מיום 23.5.2017

א. ביום 5.3.18 דנה ות"ת בפתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ט של הקריה אקדמית אונו בקמפוס בירושלים, וזאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 23.5.17 על פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס ירושלים .בהתאם להחלטה זו ות"ת ומל"ג אישרו את המשך הפעילות של הקריה האקדמית אונו בירושלים בכפוף לכך שהרישום לתשע"ט מותנה בהגשה ובחינת תוכנית הנגשה ומניעת נשירה סטודנטים ממזרח ירושלים ובתוכניות בעלות אופק תעסוקתי.

ב. ות"ת ממליצה למל"ג לא לאפשר  את הרישום לתשע"ט בקמפוס בירושלים של הקריה האקדמית אונו מהנימוקים שלהלן:

ב.1 יישום תכנית הנגשה ומניעת נשירה לערביי מזרח ירושלים – אמנם, המוסד הגיש תכנית מפורטת להנגשה ומניעת נשירה, אותה הוא מיישם בקמפוס ירושלים. עם זאת, נותרו שאלות רבות באשר ליכולתו של המוסד להביא את הסטודנטים בתכניות הלימוד השונות לרמה אקדמית נאותה, במיוחד בהתחשב בפערי השפה הגדולים, ולאור העובדה כי לא מתקיימת שנת מכינה קדם אקדמית, שתאפשר לסטודנטים לשפר את כישורי השפה שלהם בטרם החלו את לימודיהם באקדמיה. התכנית שהוגשה אינה כוללת יעדים ברורים לצמצום נשירה, הגדלה של מספרי הבוגרים בתכניות השונות והתייחסות מספקת לאופק התעסוקתי שלהם, יעדים שהינם קריטיים לבחינת הצלחת התכנית. לאור האמור לעיל, נראה כי המוסד עדין אינו עומד בדרישת המל"ג באופן מספק.

ב.2. גידול במספרי הסטודנטים הערבים, תוך שינוי התפלגות הסטודנטים בתכניות לתואר הראשון בדגש על תכניות בעלות אופק תעסוקתי – המוסד הגיש תכנית רב-שנתית מפורטת של קליטת סטודנטים חדשים בתכניות הלימוד השונות. שיעור הסטודנטים הערבים לתואר ראשון צפוי לגדול באופן משמעותי אף מעבר לשיעור הערבים באוכלוסיית העיר ירושלים.

כמו כן, עפ"י הנתונים, נראה כי מרבית הסטודנטים לתואר ראשון צפויים ללמוד בתכניות מנהל עסקים חברה וחינוך, תחומים בהם לא קיים צורך לאומי. המוסד מעוניין לפתוח תכנית לתואר ראשון בסיעוד, אך נכון להיום, אין לו אישור לפתוח תכנית שכזו גם בקמפוס הראשי.

לפיכך, נראה כי המוסד אינו עומד באופן מספק בהחלטת המל"ג.