27/11/19

פעילות מיתוג ושיווק להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל –מסמך מס' 4620

בישיבתה ביום 27.11.19 דנה ות"ת בפעילות מיתוג ושיווק להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל. בהתייחס לכך שהמל"ג והות"ת הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית (תשע"ז-תשפ"ב).

 

בהמשך להחלטות מל"ג וות"ת בישיבותיהן מיום 22.6.16 ומיום 19.7.16, בהן קבעו מדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל, לרבות התייחסות להקמת מערך לאומי לשיווק ולמיתוג האקדמיה הישראלית עבור סטודנטים בינלאומיים, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.7.19, לפיה הוקצה תקציב לשנת תש"ף לטובת קידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, והמלצותיה של חברת  Institute of International Educationאיתה התקשרה מל"ג/ות"ת לשם גיבוש אסטרטגיית מיתוג ושיווק לסטודנטים בינלאומיים, מחליטה ות"ת לאשר קידום פעילות למיתוג ושיווק להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל.

לצורך כך, לאשר מסגרת תקציבית על סך 3 מיליון ₪ בשנה בכל אחת מהשנים תש"פ – תשפ"ב, מתוך משאבי הבינלאומיות, לטובת פעילויות מיתוג ושיווק של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית לסטודנטים בינלאומיים, הכוללת את הסעיפים הבאים:

  • פיתוח ושיווק תכניות מלגות
  • חיזוק הקשר עם בוגרים בינלאומיים
  • שיווק ישיר לסטודנטים ולבעלי עניין המשפיעים על החלטותיהם של הסטודנטים היכן ללמוד
  • בניית שותפויות בין-מוסדיות עם מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל
  • שיווק דיגיטלי ויחסי ציבור