10/06/14

פעילות ציבורית בקמפוסים – החלטת המועצה מישיבתה מיום 10.6.2014

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 21.5.2014, כלהלן:

פעילות ציבורית במוסדות להשכלה גבוהה

סעיף 6 לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 קובע את זכותם של הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה להתארגן ולהפגין בכל תחום, לרבות בנושאים הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם, לפי כללים הקבועים בעניין זה בתקנון המוסד.

המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בשמירה על זכויות אלה ויישומן הנאות בתקנוני המוסדות להשכלה גבוהה. לדעת המועצה, פעילות ושיח ציבורי בקמפוסים מעודדים את חופש הביטוי והם המפתח למעורבות הסטודנטים בחיים הציבוריים, על כן מן הראוי שהמוסדות להשכלה גבוהה, אשר חופש הדעה היא נר לרגליהם, יעודדו פעילות זו.

לאור האמור, ונוכח פניות שהתקבלו ומספר פסקי דין שניתנו בנושא, רואה המועצה לנכון לגלות דעתה בדבר העקרונות אשר צריכים להנחות את המוסדות להשכלה גבוהה בקביעת ההוראות המסדירות את חופש ההתארגנות וההפגנה בתקנוניהם:

 1. מוסד מוכר להשכלה גבוהה לא ימנע או יגביל את זכותו של סטודנט לקיים פעילות ציבורית, לרבות להתארגן ולהפגין בכל נושא, אלא בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:
  1. הפעילות אסורה לפי כל דין;
  2. יש בפעילות פגיעה מהותית בקיום הסדיר של פעילות המוסד;
  3. הפעילות נעשית למטרות מסחריות.
 2. מבלי לגרוע מהאמור, מוסד יהיה רשאי לקבוע כללים לעניין פעילות כאמור בעניינים הבאים:
  1. מועד, מקום ומתכונת הפעילות, באופן שיאפשר את קיומה באופן המניח את הדעת;
  2. תשלום למוסד בשל פעילות הכרוכה בעלות כלכלית נוספת (כדוגמת אבטחה, ניקיון וכיו"ב).
 3. המוסד יקבע גורם שאליו ניתן לערור על החלטות בנושא זה.
 4. המוסד לא יישא באחריות בגין תכניה של פעילות כאמור.
 5. יישום העקרונות האמורים בגילוי דעת זה, הוא באחריות המוסדות להשכלה גבוהה ובכפוף לכל דין.