16/07/15

פעילות קרן החינוך ארה"ב-ישראל (קרן פולברייט) בשיתוף עם ות"ת – המשך דיון

לאור ייחודיותה של הקרן ויוקרתן האקדמית של התכניות בהשתתפות ות"ת, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. ות"ת תמשיך להשתתף בבסיס תקציב הקרן ובתכניות המלגות לבתר-דוקטורנטים אמריקאים המשתלמים בישראל ובתכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים ישראלים המשתלמים בארה"ב, בהיקפים ובתנאים הקיימים היום, גם בשלוש השנים הבאות, דהיינו בבסיס תקציב הקרן ובמחזורים שיפתחו בתכניות המלגות בהשתתפות ות"ת עד לשנת תשע"ח ועד בכלל.
  2. במהלך התקופה תבצע קרן פולברייט עבודת הערכה, שתבחן, בין היתר, את הישגיהן והשפעתן של התכניות האמורות. ביצוע הערכה ראויה של התכניות יהווה תנאי להמשך השתתפות ות"ת בהן.
  3. במהלך תשע"ח, בהסתמך, בין היתר, על תוצאות ההערכה שלעיל, תיבחן ות"ת את מדיניותה לגבי המשך שיתופי הפעולה עם קרן החינוך ארה"ב-ישראל.

* * * * *

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד