12/06/19

פרוייקט בית המדע של המכללה אקדמית כנרת

בישיבתה ביום 12.6.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כינרת לאישור פרויקט שיפוץ ובינוי "בית המדע" במבנה שכור, מחברת "צמח מפעלים", עם השתתפות ות"ת, מיתרת תקציב שדרוג תשתיות הוראה לחומש תשע"ז-תשפ"ב, והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים שלהלן:
1. אישור לשיפוץ ובניה בשטח של 2,698 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ-16.6 מיליוני ₪.
2. השתתפות ות"ת בסכום של כ-4.59 מיליוני ₪ מיתרת תקציב שדרוג תשתיות הוראה לחומש תשע"ז-תשפ"ב, הינה בכפוף לתנאים הבאים:

  1. מימון יתרת עלות הבניה שנאמדת בכ-12 מיליוני ₪ כמפורט להלן:
    -השתתפות קק"ל בסך של 10 מיליוני ₪ לפי החלטת ממשלה מס' 2262. במידה והתקציב הממשלתי לא יתקבל באחריות המכללה להציג מקור מימון משלים, לחלופין תוכל המכללה להציג תכנית לבניה באופן מודולארי.
    -השתתפות עצמית של המכללה האקדמית כינרת בסך של כ-2 מיליוני ₪ מקרן פיתוח ייעודית שהוקמה מעודפי המכללה בתשע"ח.
  2. באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ-1.13 מיליוני ₪ בשנה.