14/12/17

פרוייקט מעונות תלמידים לתארים מתקדמים של אוניברסיטת בן-גוריון

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בפרוייקט מעונות תלמידים לתארים מתקדמים של אוניברסיטת בן-גוריון שזכה במסגרת הקול הקורא של "דירה להשכיר" וזאת בהמשך להחלטת ממשלה מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016 ומיום 28.6.2017, ובהמשך למסמך מס' 4171 שהציג  את התכנית להקמת פרויקט מעונות לתלמידי המחקר ואת הקווים המנחים לתפעול המעונות, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. אישור לבניית פרויקט המעונות בשטח של 10,405 מ"ר שייתן מענה לכ-250 סטודנטים לתארים מתקדמים ובני זוגם, בכ-129 יחידות דיור.
  2. אישור זכיית האוניברסיטה בסיוע של חברת "דירה להשכיר" בגובה 7.28 מלש"ח.
  3. ההוצאות השנתיות לסבסוד מחירי המעונות שנאמדות בכ-1.6 מיליוני ₪ בשנה, ימומנו מתוך תקציבה השוטף של האוניברסיטה תוך שמירה על האיזון התקציבי שלה.
  4. השיפוי יהיה פר מיטה.
  5. עמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ב' במסמך, ובדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.
  6. האישור מותנה, באישור הצוות המקצועי בות"ת של ההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר.
  7. אין בהחלטה זו להשפיע על פרוייקט המעונות שהוגש ע"י האוניברסיטה במסגרת הקול הקורא של ות"ת מיום 6.4.2014 ואשר בו דנה ות"ת בנפרד.