25/04/18

פרויקט הקמת מעונות לסטודנטים – המרכז האקדמי לב

ביום 25.4.18 דנה ות"ת בפרוייקט הקמת מעונות לסטודנטים למרכז האקדמי לב וזאת בהמשך לאישורה העקרוני של ות"ת להקים מעונות סטודנטים במרכז האקדמי לב בשני שלבים: בנין ראשון מעונות לסטודנטים נשואים ובנין שני לסטודנטים רווקים. לאור הסקירה שקיבלה ות"ת לפיה, המרכז האקדמי  לב הוכיח יכולת להוציא את פרוייקט המעונות אל הפועל מחליטה ות"ת  לאשר את פרויקט המעונות של המרכז האקדמי לב, בכפוף לתנאים דלהלן:

 1. בניין המעונות השני שיוקם יהיה בשטח של 800,4 מ"ר לפחות שיאפשרו הוספת 192 מיטות לדיור סטודנטים בעלות כוללת של כ-16.35 מיליוני ₪, כאשר יחד עם עלות מבנה מעונות הנשואים שהקמתו הושלמה סך עלות פרויקט המעונות של המכללה נאמדת בכ-52.74 מיליוני ₪.
 1. סך השתתפות ות"ת בפרויקט היא 10.318 מיליוני ₪, מתוכם 8.64 מיליוני ₪ עבור 288 מיטות מתקציב ות"ת להשתתפות במעונות לסטודנטים ו-1.678 מיליוני ₪ מהלוואה תקציבית מתקציב פיתוח הפיסי של ות"ת , שהוקצה למוסד עבור פרויקט בניין ווילר.
 1. העמדת מלוא מקורות המימון כלהלן:

א. מקורות מימון של המוסד בסך 14,864 מיליוני ₪ כמפורט להלן:

 1. תקבולי דמי שכירות מהמבנה הראשון לשנים תשע"ו-תשע"ח בסך 4.7 מיליוני ₪ שהתקבלו בפועל והוקצו לפרויקט.
 2. תקבולי דמי שכירות מהמבנה הראשון לשנים תשע"ט-תש"פ בסך 3 מיליוני ₪ שיתקבלו מהכנסות עתידיות בשלב בינוי מבנה המעונות הנשואים. בהתאם להתחייבות המוסד .
 • הקמת קרן ייעודית מעודפי המכללה בסך 7.164 מיליוני ₪.
 • השתתפות הרל"י בסך 6.825 מיליוני ₪.
 • תרומה מעיזבון הוסנסקי בסך 1.3 מיליוני ₪.
 • תרומת קרן קנדית בסך כ-5.5 מיליוני ₪.
 • תרומות שהתקבלו עבור הקמת המבנה הראשון למעונות לסטודנטים נשואים בסך

13.934 מיליוני ₪.

 

 1. עמידה בהנחיות ות"ת בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן, וכן הפרדת תשלומים נלווים.

 

 1. ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-787 אלפי ₪ בשנה, ימומנו מתוך הכנסות הפרויקט תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה.