16/08/17

פרויקט התמ"ך של מכון ויצמן למדע

ות"ת דנה בישיבתה ביום 16.8.17 בהקמת תשתיות מחקר כימיות "פרוייקט התמך" של מכון ויצמן למדע. לאחר שנבחנו כל פרטי הבקשה מחליטה  ות"ת לאשר את הקמת בניין דולורו לחקר כימיה, בכפוף לתנאים דלהלן:

1. אישור לבניה בשטח של 18,150 מ"ר ברוטו.

2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ-363,758 אלפי ₪.

3. לאור העובדה כי הקריטריונים שהיו בתכנית התחרותית לא הושפעו, אזי השתתפות ות"ת שאושרה במסגרת התכנית התחרותית תשע"ד תיוותר על סך 9,000 אלפי ₪.

4. האישור מותנה במימון יתרת הבניה בסך כולל כ-354,758 אלפי ₪, מתוכו תרומה ייעודית של 77,000 אלפי ₪ והיתרה ממקורות המכון בסך של 277,758 אלפי ₪.

5. האישור מותנה ביכולת המכון לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-7,000 אלפי ₪ מתקציבו השוטף, וכן נתקבלה התחייבותו לממן עלויות אלו לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.