26/07/17

פרויקט מאגר גנומי-קליני

ביום 26.7.17 דנה ות"ת בהקמת מאגר גנומי-קליני כתשתית לרפואה מותאמת אישית במדינת ישראל כחלק מפרוייקט "פסיפס" של תל"מ וזאת בהמשך להמלצות פורום תל"מ ולנתונים שהוצגו במסמך מס 4114 ב' ובמצגת, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. ות"ת מאמצת עקרונית את המתווה התקציבי [1]שהוצע ע"י פורום תל"מ למימון הקמת והפעלת המאגר הגנומי, בהיקף של עד 75 מיליון דולר, בפריסה חמש שנתית החל משנת 2018 עבור גודל מאגר שלא יפחת מ-50 אלף דגימות , וכמפורט להלן:

(1)         משרד הבריאות, מטה ישראל דיגיטלית, ות"ת והרשות לחדשנות – 15 מיליון דולר (20%) מכל  אחד מהגופים;

(2)         משרד המדע – 6.75 מיליון דולר (9%) בפריסה שש-שנתית;

(3)           משרד האוצר – 6.75 מיליון דולר (9%);

(4)         משהב"ט / מפא"ת – 1.5 מיליון דולר (2%).

 

  1. התחייבות ות"ת מותנית בעמידה ביעדים הבאים:

2.1 גיבוש תקציב מפורט המוסכם על השותפים למימון הפרויקט ומשקף את העלויות למימון המוסכמות על השותפים. כאשר יגובש התקציב המפורט הוא יובא לאישור ות"ת.

2.2  גיבוש מתווה התקדמות שיתייחס לבניית המאגר ולשימוש בו ולעמידה באבני הדרך שיוגדרו במתווה. המתווה שיגובש, יתייחס, בין היתר, להסדרת נושא הקישוריות והגישה (של חוקרים ואחרים) למידע הקליני (רשומות רפואיות) המצוי בידי גופי הבריאות השונים (קופות חולים, בתי חולים וכיו"ב).

2.3 חתימת הסכם בין-משרדי בין השותפים לפרויקט, שיסדיר את היקפי המימון, התחייבויות השותפים ועוד.

 

  1. ות"ת ממליצה לפורום תל"מ, כי בכפוף למימוש היעדים שלעיל, משרד הבריאות יהיה הגורם המרכז את הפרויקט מטעם תל"מ, בהתאם לנוהלי ונוהגי פורום תל"מ.

[1]  לבקשת חברי ות"ת – לכשיגובש המתווה על כל פרטיו הוא יובא לאישור ות"ת.