25/04/18

פרויקט מעבר בצלאל – אישור הקמת שלב א' של הקמפוס במרכז ירושלים

ביום 25.4.18 דנה ות"ת באישור הקמת שלב א' של פרוייקט מעבר בצלאל האקדמית לאומנות ועיצוב והקמת קמפוס במרכז העיר ירושלים.

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 21.10.2015 ומיום 21.5.2017  ולאחר ש"בצלאל אקדמיה לאומנויות ועיצוב ירושלים" מילאה אחר התנאים המפורטים בהחלטות ות"ת: עמדה בגיוס מלוא מקורות המימון והציגה תכנון מפורט של שלב א' , מחליטה ות"ת לאשר את היקף הבניה הסופי של שלב א 'של פרויקט מעבר הקמפוס של מכללת בצלאל למרכז העיר ירושלים, בכפוף לתנאים להלן:

 1. היקף הבניה המאושר הינו בשטח של 27,265 מ"ר.
 2. אומדן העלות הכוללת לשלב א 'של הפרויקט מוערכת בכ-285.3 מיליוני ₪.
 3. השתתפות ות"ת בסכום של 14.865 מליוני ש"ח נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו, הינה בכפוף לתנאים הבאים:
 4. מימון יתרת הבניה בסך כ-270 מיליוני ₪ כמפורט להלן: תרומות בסך כ-173 מיליוני ₪, לפי הפירוט הבא:
  • תרומת קרן מנדל בסך כ-85 מיליוני ₪.
  • תרומת קרן ברי בסך כ-17 מיליוני ₪.
  • תרומת שפירו בסך כ-6.8 מיליוני ₪.
  • תרומת פולונסקי בסך כ-17 מיליוני ₪.
  • תרומת נזריאן בסך כ-2 מיליוני ₪.
  • תרומת דווידסון בסך כ-2 מיליוני ₪.
  • תרומות נוספות בסך מצטבר של כ-27 מיליוני ₪.
 • השתתפות משרדי הממשלה בסך 70 מיליוני ₪.
 • השתתפות הרל"י בסך 30 מיליוני ₪.
  • התחייבות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת שלב א' של הבניין החדש שנאמדות בכ14- מיליוני ₪ בשנה מתקציבו השוטף.