19/07/05

פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע לשעבר: "שאלת ההיתכנות לקיום לימודים אקדמיים לתואר ראשון במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע") – החלטת מועצה מיום 19.7.2005 (תיקון החלטת המל"ג מיום 2.11.2004)

א.  המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 19.7.2005 בהצעה לתקן את החלטת המועצה להשכלה גבוהה 10611 מיום 2.11.2004 בעניין פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע, וזאת לאחר שהתקבלו התייחסויות שונות בנושא.

ב.   המועצה להשכלה גבוהה מקבלת את ההצעה לתקן את החלטת המועצה להשכלה גבוהה 10611 מיום 2.11.2004 בעניין פריסת הלימודים האקדמיים לתואר ראשון על פני ימות השבוע, לפי הפירוט דלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי לימודים אקדמיים, מן הראוי שיתקיימו תוך דיון מפרה, מתמשך וקונפליקטואלי, בין קבוצות שונות, בין דעות שונות, ויהיו מתמשכים ורציפים. המועצה בדעה כי לימוד מאומץ של מספר רב של שעות הנלמדות במספר מצומצם של ימי לימוד בשבוע- אינו מאפשר הפנמה וקליטה ראויה של החומר הנלמד; פוגע מהותית ברמה ובאיכות הלימודים האקדמיים; אינו מספק סביבה אקדמית ראויה; אינו מאפשר השרשת המיומנויות האקדמיות הנדרשות מבוגרי תואר ראשון ויוצר תמריץ ל"קיצורי דרך" הפוגעים           באיכות האקדמית.
  2. על כן, מחליטה המועצה כי ככלל, במוסד להשכלה גבוהה יתקיימו הלימודים לתואר ראשון במתכונת לימודים רגילה, מלאה, רציפה ומתמשכת, במשך שלושה (3) ימים בשבוע, לפחות, על פני 3 שנים, ומכל מקום על פני תקופה שלא תעלה על 6 שנים.
  3. מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון החורגת מהכלל האמור בסעיף 2, יגיש בקשה מנומקת למועצה להשכלה גבוהה, שתיבדק לגופה, כדי לראות אם אכן ניתן לקיימה, כפי שהמוסד מבקש, תוך חריגה ממתכונת הלימודים הרגילה והמלאה לתואר ראשון, עליה הוצהר לעיל בסעיף 2 .
  4. הוראות מעבר: המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי, מוסד להשכלה גבוהה המקיים באישור המועצה להשכלה גבוהה תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת שונה מהאמור בסעיף 2, יוכל לאפשר לסטודנטים שכבר לומדים בה, לסיים את חוק לימודיהם לתואר ראשון, אך לא יוכל לרשום סטודנטים חדשים לתוכנית זו לשנת הלימודים תשס"ז -אוקטובר 2006 .
  5. סעיפים 2, 3 ו-4 להחלטה זו ייכללו במסגרת כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964.
  6. למרות זאת, מתוך רצון לאפשר נגישות רבה ככל האפשר למעגל ההשכלה הגבוהה+, לרבות בפריפריה, ומתוך צורך להתחשב בצבורים ספציפיים הנתקלים בקושי אמתי להגיע ללימודים אקדמיים בקמפוס ברוב ימות השבוע, תהיה מוכנה המועצה להשכלה גבוהה לשקול לאפשר למוסד להשכלה גבוהה החפץ בכך, להקים באישורה, תכניות לימודים לתואר ראשון לאוכלוסיות ספציפיות ("תכניות מיוחדות").
    כדי להבטיח רמה אקדמית נאותה בתוכניות אלה וכדי לחשוף את הסטודנטים הלומדים בהן לתרבות אקדמית מקובלת, גיבשה המועצה להשכלה גבוהה מתווה לקיום "תוכניות מיוחדות":

6.1      היקף "התוכניות המיוחדות" לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, המיועדות לקבוצות ספציפיות, לא יעלה על 10% מכלל הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים בו.

6.2      ייעודן של "התוכניות המיוחדות" הוא לענות על צרכיהן המוגדרים של קבוצות אוכלוסיה ספציפיות.

6.3      במסגרת "התוכניות המיוחדות", תינתן אפשרות לרכז את הלימודים על פני יומיים אינטנסיביים בשבוע, בהם ילמדו הסטודנטים 12 שעות שבועיות, לפחות.

6.4      אין לפתוח, לרשום תלמידים או לפרסם "תוכניות מיוחדות" בלא אישור מן המועצה להשכלה גבוהה קודם לכך.

6.5      המועצה להשכלה גבוהה תערוך בדיקה ל"תוכניות המיוחדות" כדי לוודא שקיימת בהן תוכנית הליבה  Core Curriculum וכי הן זהות לתוכניות הרגילות המתקיימות למרבית הסטודנטים באותם מוסדות.

6.6      בהתאם לכך, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לשנות את הסעיף בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 18.5.2004 המאפשר "תוכניות מיוחדות" לאוכלוסיות ספציפיות בהיקף של 5% מכלל הסטודנטים במוסד הלומדים לאותה רמת תואר, ומעתה יהיה ההיקף של ה"תוכניות המיוחדות" בשיעור של עד 10% מכלל הסטודנטים במוסד, הלומדים לאותה רמת תואר.