31/05/16

פרסום ורישום סטודנטיות לתוכנית לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה בהפרדה מגדרית במכללה האקדמית אחוה, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא תוכניות לימודים בהפרדה מגדרית לאוכלוסיה הכללית

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 17.5.2016  בעניין פרסום ורישום סטודנטיות לתוכנית לימודים בפסיכולוגיה במכללה האקדמית אחוה בניגוד להחלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא תכניות לימודים בהפרדה מגדרית

לאוכלוסייה הכללית והיא החליטה כדלקמן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את הודעת המכללה כי היא חדלה מפרסום התוכנית ומרישום סטודנטיות אליה.
  2. המועצה חוזרת ומדגישה כי פרסום תכנית לימודים לצורך בדיקת היתכנות לקראת הגשת בקשה רשמית למל"ג לפתיחת התוכנית, מנוגד להנחיות המל"ג, לפיהן אין לפרסם תכנית לימודים ולרשום סטודנטים ללא אישור פרסום והרשמה מאת המל"ג.
  3. כמו כן, המועצה חוזרת ומדגישה כי על פי החלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא תכניות לימודים בהפרדה מגדרית לאוכלוסייה הכללית אין מקום לאפשר פתיחת תוכניות שיש בהן הדרה של קבוצות אוכלוסייה על בסיס דת, גזע או מין.
  4. מאחר שמדובר בהפרה ראשונה של המכללה, הנדונה בוועדה, המועצה נמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי. יחד עם זאת, המועצה רושמת לפניה הפרה זו  תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.