31/05/16

פרסום ורישום סטודנטיות לתוכנית לימודים בהנדסה במסלול ייחודי לנשים, במכללה האקדמי להנדסה עזריאלי, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא תוכניות לימודים בהפרדה מגדרית לאוכלוסיה הכללית

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  מיום 21.2.2016 ומיום 17.5.2016 בעניין פרסום ופתיחת כיתה נפרדת לבנות ללימודי הנדסה, וזאת בניגוד ועל אף שהמל"ג דחתה את בקשתה לפתיחת תוכנית זו, ובעניין ערעור המכללה על סעיף 3 בהמלצת ועדת המשנה מיום 21.2.2016, והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה כדלקמן:

  1. לראות בחומרה רבה את פרסום תוכניות הלימודים בהנדסה במסלול ייחודי לנשים במכללה האקדמית להנדסה – עזריאלי ורישום סטודנטיות אליהן – זאת בניגוד מוחלט להחלטות המל"ג בנושא ולהנחיות מפורשות שנשלחו למכללה בעניין זה ספציפית.
  2. על המכללה לקחת אחריות מלאה על התנהלותה ולחדול לאלתר מפרסום וקיום תוכניות הלימודים בהנדסה (הנדסה פרמצבטית והנדסת תעשייה וניהול) במסלול הייחודי לנשים וכן לעדכן את הסטודנטיות בדבר. כמו כן, על המכללה למצוא פתרון מתאים לסטודנטיות שנרשמו לתוכנית ולעדכן את המל"ג בפתרון שנמצא.
  3. נוכח חומרת ההפרה, פעילות המכללה בניגוד להחלטות מל"ג והתנהלותה הבלתי הולמת, מחליטה המל"ג שלא לאשר פתיחת תוכניות לימודים חדשות עד סוף שנת הלימודים תשע"ו, וזאת כתנאי זמני בהכרת המוסד לצורך תיקון אי הסדרים כאמור.
  4. לדחות את הערעור שהגישה עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ולהשאיר על כנה את החלטת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 21.2.2016, שלא לאשר פתיחת תוכניות לימודים חדשות עד סוף שנת הלימודים תשע"ו, וזאת מהנימוקים הבאים:

א.         המוסד הפר את החלטת המל"ג בנושא תוכניות לימודים בהפרדה מגדרית לאוכלוסייה הכללית מיום 3.3.2015, תוך התעלמות בוטה מהנחיות מפורשות שנשלחו אל המוסד יותר מפעם אחת.

ב.         המוסד הפר את החלטות המל"ג במקרים נוספים בעבר, כך שאין מדובר במקרה ראשון של הפרה.

ג.          בערעור המוסד לא הוצגו נסיבות מקלות ו/או טענות חדשות שלא עמדו בפני ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בעת מתן ההחלטה וקביעת הסנקציה להפרה זו.

ד.         התנהלותו של המוסד מול המל"ג במהלך הטיפול בהפרה, לרבות לאחר שהמוסד קיבל את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, מהווה פגיעה ביחסי האמון שבין המוסד למל"ג ובכל מקרה, עצם תיקון ההפרה לאחר המלצת הוועדה איננו מצדיק את ביטול הסנקציה שעליה הוחלט להמליץ בוועדה לפיקוח ואכיפה.