27/09/16

פרסום ורישום סטודנטים למסלול לתואר ראשון בזמן חלקי במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה גבוהה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר בהן – האחדה והבהרה של החלטות מל"ג בנושא

המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016) דנה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 28.6.2016 בנושא פרסום ורישום סטודנטים למסלול לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות בזמן חלקי, במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט והיא מחליטה כדלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה רואה בפרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות במרכז האקדמי שערי משפט ומדע הפרה של החלטת המל"ג מיום 27.10.15, שעניינה תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה גבוהה. זאת משום שבהתאם להחלטה ניתן להגיש בקשה לפתיחת מסלול לימודים בזמן חלקי רק בתנאי שלמוסד יש הסמכה קבועה להעניק תואר בתוכנית הלימודים המלאה (סעיף ב.1.א בהחלטה), ולא זה המצב בתוכנית הנדונה שכן היא מצויה בסטטוס של אישור פרסום והרשמה בלבד. כמו כן, נקבע בהחלטה (סעיף ב.2.4 ) כי מוסד המעוניין לקיים תוכנית לימודים בזמן חלקי צריך להגיש לות"ת ולמל"ג בקשה לקיומה במתכונת זו ולקבל עליה אישור מראש, ואילו המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לא פנה למל"ג בבקשה לקיים מסלול זה כי אם פתח אותו  ללא קבלת אישור הות"ת והמל"ג.
  2. מעבר לעובדה שהמוסד פעל בניגוד להחלטות מפורשות של המל"ג, יש בפרסום התוכנית משום הטעייה של ציבור הסטודנטים שסברו כי בידי המוסד האישורים הנדרשים לפתיחתה של התוכנית כאמור.
  3. המועצה רשמה לפניה את הודעת המוסד כי נוכח פניותיה אליו בעניין זה הורה נשיא המכללה, פרופ' בנימין שרדני, להפסיק לאלתר את פרסומה של התוכנית. אולם, מאחר שעדיין מגיעים למל"ג פרסומים של התוכנית, המופצים כנראה ע"י גורמים מחוץ למוסד שעבורם תכנן המוסד לקיים את התוכנית, המל"ג דורשת מהמוסד לקחת אחריות מלאה על הפסקתם לאלתר של כלל הפרסומים בדבר התוכנית, לרבות אלה המפורסמים על ידי צדדים שלישיים.
  4. למרות חומרת ההפרה המועצה נמנעת, בשלב זה, מנקיטת סנקציה כלפי המוסד. זאת מכיוון שמדובר בהפרה ראשונה של המוסד שנדונה בוועדה. יחד עם זאת, ההפרה תירשם ובמידה שתתרחש הפרה נוספת של החלטות הות"ת והמל"ג והנחיותיהן – תילקח גם הפרה זו בחשבון. כמו כן, ככל שלא ייפסקו הפרסומים אודות קיומה של התוכנית הנדונה (כאמור בסעיף 3 לעיל), יוחזר הנושא לדיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לשם בחינת נקיטת סנקציה כלפי המוסד.