27/01/98

פרסומים של מוסדות להשכלה גבוהה באשר לתוכניות לימודים המוגשות לאישור המועצה להשכלה גבוהה – החלטת מועצה מיום 27.1.1998

 

  1. ביטול נושא ה"כוכביות", היינו: לא יינתן אישור לפרסם תוכנית לימודים אקדמית חדשה או הרשמת תלמידים אליה עד אשר ועדת המשנה, שתקים  המל"ג לבדיקת הבקשה לפתוח תוכנית לימודים זו, תמליץ על כך למל"ג, וזו  האחרונה אכן תאמץ המלצה זו. יש לשאוף לכך שועדת המשנה תחל לפעול  מיד  לאחר הקמתה ותדון בהקדם האפשרי בסוגיית פרסום תוכנית הלימודים  והרשמת תלמידים  אליה לשם מתן המלצות למל"ג בנושא זה, כאמור.
  2. אם המועצה תמצא לנכון לאשר פרסום והרשמה של תלמידים לתוכנית לימודים, בעקבות המלצת ועדת הבדיקה, יהא נוסח הפרסום כדלקמן: :"החלה ההרשמה לתוכנית הלימודים ב…… התוכנית הוגשה לבדיקה של המועצה להשכלה גבוהה, והמשך הפעלתה מותנה באישורה. כל עוד לא אושרה התוכנית סופית על ידי המועצה להשכלה גבוהה – לא יורשה המוסד להעניק תואר אקדמי ב…… למסיימים." בנוסף לכך יחוייב המוסד להחתים כל תלמיד, שנרשם לתוכנית הלימודים האמורה, על טופס שינוסח ע"י מזכירות המועצה, אשר יבהיר כי אין ודאות שהתוכנית תאושר, ובכל מקרה אין המוסד מוסמך עדיין להעניק תואר אקדמי בתוכנית הלימודים שהוגשה לאישור המועצה להשכלה גבוהה.
  3. ניתן היתר ראשון למוסד, היינו לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, יהא נוסח הפרסום כדלקמן: "המוסד קיבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים ב… היתר זה עדיין אינו מאפשר למוסד להעניק תואר אקדמי ראשון ב… הענקת התואר מותנית באישור המועצה, לאחר שהמוסד יוסמך לכך." בנוסף לכך יחויב המוסד להחתים כל תלמיד, שנרשם לתוכנית הלימודים האמורה, על טופס שינוסח ע"י מזכירות המועצה אשר יבהיר כי אין לראות במתן ההיתר משום מתן הכרה והסמכת המוסד להעניק תואר אקדמי בתוכנית הלימודים הנבדקת.
  4. מוסד שכבר קיבל היתר או היתר והכרה, המבקש לקיים תוכנית לימודים חדשה ומקבל על כך אישור כאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל – יהא נוסח הפרסום זהה לזה המצוין בסעיפים אלה – בהתאם. ושוב, יידרש המוסד להחתים כל תלמיד על הטופס המוזכר בסעיף 3 לעיל.

 

הערה: פרסומיו של מוסד, כמפורט בסעיפים השונים לעיל, יופיעו באופן ברור ומודגש  (והכוונה היא להיבט הטכני-גרפי של העניין)."