15/04/81

פתיחת יחידות חדשות – החלטת מועצה מיום 15.4.1981

המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את תהליך הטיפול בפתיחת היחידות החדשות כפי שהוצג ע"י יו"ר ות"ת כדלקמן:

א.      המוסדות ימסור לוועדה לתכנון לתקצוב מידע על כל יחידה חדשה או שינוי ביחידה קיימת אשר אושרו ע"י המוסדות המתאימים, ואשר בכוונתם להנהיג.

ב.       הוועדה לתכנון ולתקצוב תבדוק את היחידה מבחינת צרכי המשק, מניעת כפילויות והמשמעות הכספית הכרוכה בה.

ג.       אם לדעת ות"ת ליחידה אין משמעות כספית ואין צורך לדון בה מבחינת צרכי המשק ומניעת כפילויות, מוסמכת ות"ת לרשום לפניה את פתיחת היחידה או שינוי ביחידה קיימת ולהודיע על כך למוסד הנוגע בדבר ולמועצה להשכלה גבוהה".

ד.       אם יש ליחידה משמעות כספית או שיש צורך לדון בה מבחינת צרכי המשק ומניעת כפילויות תעביר ות"ת את חוות דעתה למועצה להשכלה גבוהה כמקובל.