29/06/76

פתיחת יחידות חדשות – החלטת מועצה מיום 29.6.1976

1 . כל תכנית חדשה של מוסד מוכר וגם של מוסד שזכה להכרה מלאה, לפתוח יחידה כלשהי בעלת משמעות
כספית חייבת לקבל מראש את אישור המועצה להשכלה גבוהה.
2 . המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה את הוועדה לתכנון ולתקצוב לקבוע בכל מקרה אם קיימת ליחידה
האקדמית הנדונה משמעות כספית כלשהיא או לא.
3 . המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה את היושב ראש להבהיר למוסדות להשכלה גבוהה לא ליצור עובדות
קיימות על ידי הודעה לציבור על קבלת סטודנטים ליחידות אקדמיות חדשות בעלת משמעות כספית לפני
שהמועצה נתנה דעתה על כך.
4 . מוסד להשכלה גבוהה לא יתחיל תכנית פיתו ולא יכלול אותה בהצעת תקציב הפיתוח שלו אלא אם אושרה
קודם לכן על ידי המועצה להשכלה גבוהה.