פתיחת יחידות חדשות – הרחבת לימודי תואר ראשון לתואר שני – 19.11.1980

המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה את הוועדה לתכנון ולתקצוב להחליט בכל מקרה ומקרה אם להביא נושא פתיחת יחידה חדשה לאישור המועצה,  עפ"י השיקולים שייקבעו ע"י הוועדה לתכנון ולתקצוב (משמעות כספית וכדומה).