08/08/17

פתיחת תוכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים ללא אישור במכללה האקדמית אחוה – ערעור המוסד

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 20.6.2017 בערעור שהגישה המכללה האקדמית אחוה על החלטת המל"ג מיום 23.5.2017 בנושא שבנדון, והחליטה שלא לקבל את הערעור.

ההסבר המופיע בערעור שהגיש המוסד, לפיו המוסד פנה למל"ג בדבר הפעלת התוכניות הנדונות אך לא קיבל מענה, אינו מהווה עילה להמשך הפעלת התוכניות. כידוע למוסד, ניתן לקיים תוכניות לימודים לחרדים רק לאחר קבלת אישור מראש מהמל"ג.