27/10/15

פתיחת תוכניות לאוכלוסיה החרדית במכללה האקדמית צפת

ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה המשיכה את הדיון בישיבתה ביום 8.9.15 בנושא שבנדון, וזאת לאחר שהוועדה עיינה בתשובות המכללה ושמעה את נציגיה. כמו כן המכללה הבהירה כי פתיחת תוכניות הלימודים בהפרדה מגדרית (לחרדים) ללא אישור המל"ג, נעשתה בתום לב וכי היא אינה רושמת כעת סטודנטים חדשים לתוכניות הלימודים הנ"ל. המכללה הודיעה כי היא פועלת כיום בהתאם להנחיות המל"ג בנושא. בפני ועדת המשנה לא הובאו בעבר מקרי הפרה נוספים של המכללה.

בהמשך לכך, בישיבתה ביום י"ד חשון תשע"ו, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 8.9.15  והחליטה כלהלן:

  1. לרשום לפניה את הצהרת המכללה על כך שכל עוד לא התקבלה החלטה במל"ג בעניין פתיחת תוכניות לימודים בהפרדה מגדרית (חרדים) במכללה האקדמית צפת, היא אינה רושמת כיום סטודנטים חדשים לתוכניות הנ"ל.
  2. עקב הנסיבות שתוארו על ידי המכללה, ועל אף שהמכללה לא הייתה רשאית לקיים את התוכניות ללא אישור המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה לא מצאה לעת הזו סיבה לנקוט בסנקציה, עם זאת המל"ג מבקשת לחזור ולהדגיש בפני המכללה את הצורך בקבלת אישור מפורש לכל תוכנית לאוכלוסייה מיוחדת, תוך הקפדה על כללי המל"ג והחלטותיה.
  3. בהתאם לנהלי מל"ג-ות"ת, קיום תוכניות אלו והמשך רישום סטודנטים אליהן מחייב אישור, ועל הנושא להגיע, ראשית, לדיון בוועדת ההיגוי לחרדים, ובמידה שוועדת ההיגוי תאשר הגשתן ניתן יהיה להתקדם עם בדיקתן האקדמית כדי להחליט אם לאשר הפעלתן.