03/03/15

פתיחת תוכניות לימודים ללא קבלת אישור המל"ג במכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 25.2.2015 בדבר פתיחת תוכניות לימודים ללא קבלת אישור המל"ג במכללה האקדמית אשקלון, זאת לאחר שהוועדה שמעה את ערעור נציגי המכללה האקדמית אשקלון להמלצתה מיום 31.12.2014 ודנה בו.

בהתאם להמלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 25.2.2015 מציינת המל"ג את הדברים הבאים:

  1. המל"ג רואה בחיוב את הירתמות המכללה למשימות לאומיות, לרבות פעילותה בהנגשת הציבור החרדי להשכלה גבוהה.
  2. המל"ג מדגישה כי גם במשימות לאומיות יש להקפיד הקפדה יתרה על כללי המל"ג, ולפעול בהתאם להחלטות המל"ג.
  3. המל"ג רואה בחומרה אי הקפדה על כללי המל"ג, ואינה מקבלת את עמדת המכללה כי ניתן להגמיש את העמידה בהחלטות כאשר מדובר בתוכניות בעלות חשיבות לאומית. ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה רושמת לפניה את הצהרת המוסד כי כעת, בניגוד לעבר, המוסד מקפיד על קליטת סטודנטים לתוכניות במח"ר בהתאם להגדרת קהל היעד, וכי נכון להיום במכינה לחרדים יש רק סטודנט אחד שאינו עומד בהגדרה שנקבעה.
  4. המל"ג קובעת כי פתיחת התוכניות בכלכלה וניהול ובעבודה סוציאלית במסגרת המח"ר הן המקרה השני בו המכללה פותחת תוכנית מיוחדת ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטותיה בנושא (בעבר פתחה תוכנית לכוחות הבטחון). בנוסף, המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה ששיעור החרדים בתוכניות אלה עם פתיחתן גם הוא חרג מהסביר.
  5. המכללה האקדמית אשקלון לא כפרה בעובדה כי הפעילה את התוכניות ללא אישור המל"ג.

 

לאור האמור לעיל, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 25.2.2015, לדחות את הערעור של המכללה על המלצתה מיום 31.12.2014 בנושא, ומחליטה כלהלן:

  1. לראות בחומרה את התנהלות המוסד ופתיחת תוכניות הלימודים בעבודה סוציאלית ובכלכלה וניהול במח"ר ללא קבלת אישור המל"ג, ושלא בהתאם להחלטותיה.
  2. לקבוע סנקציה על תנאי לתקופה של שנתיים, לפיה במידה שתהיה הפרה נוספת של החלטות מל"ג והנחיותיה, לרבות פתיחה והפעלה של תוכנית לימודים ללא אישור המל"ג, ע"י המוסד, יוקפאו בדיקה ואישור על ידי מל"ג/ות"ת של כל תוכניות הלימודים החדשות של המוסד למשך שנתיים מיום ההפרה.
  3. להעביר לות"ת את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בדבר הפחתת את התקציבים שהועברו ו/או שהיו מיועדים לעבור למוסד בשנים הבאות, עבור רכיבי תקצוב ייחודיים להוראת סטודנטים חרדים בתוכניות הלימודים בעבודה סוציאלית ובכלכלה וניהול, בהתאם לפירוט הבא: עבור התוכנית בעבודה סוציאלית יופחת התקציב האמור החל משנה"ל תשע"ד ועד אישור התוכנית, ככל שתאושר. עבור התוכנית בכלכלה וניהול יובהר כי היות והאישור עבור התוכנית ניתן בדצמבר השנה, לתוכנית זו יופחתו התקציבים בגין שנים תשע"ד ותשע"ה.