19/10/21

פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Arch.) בארכיטקטורה במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל אשר התייחסה לשינויים שנעשו בתכנים ובסגל המיועד ללמד בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Arch.) בארכיטקטורה של המכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון, שפתיחתה אושרה על ידי המל"ג ביום 23.2.2021, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' נורית ליסובסקי על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה.
  2. בהתבסס על המלצות הוועדה המקצועית, ותשובת המכללה לפיה קבלה על עצמה לבצע את כל המלצות הוועדה המקצועית, האישור שניתן למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח את  תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בארכיטקטורה ולרשום אליה תלמידים יישאר על כנו, אך זאת בתוספת התנאים שלהלן.
  3. הוועדה המקצועית תתבקש להמשיך ולבחון את תוכנית הלימודים הלכה למעשה כמפורט בהמלצה זו.
  4. על המוסד להגיש עד חודש דצמבר 2021 דיווח על יישום בפועל של הערות הוועדה המקצועית המתייחסות לפתיחת התוכנית (סעיפים 1-4 ברישא של חוות הדעת). עמידת המכללה בהתניות אלו תהיה תנאי לרישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"ג.
  5. לקראת סוף שנת הלימודים תשפ״ב (יוני 2022), יגיש המוסד דיווח נוסף על יישום בפועל של כל יתר המלצות הוועדה המקצועית. אישור לפתיחת השנה השנייה למחזור הלימודים הקיים ולפתיחת השנה הראשונה של מחזור הלימודים החדש בתשפ״ג מותנה בדו״ח חיובי של הוועדה המקצועית על אודות התוכנית הנדונה על כל היבטיה, ועמידתה של המכללה בהתניות השונות המפורטות בהמלצת הוועדה המקצועית.