23/05/17

פתיחת תוכנית השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדיות ללא אישור במכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא פתיחת תוכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים במכללה האקדמית אחוה ללא אישור המל"ג, והיא החליטה כלהלן:

  1. לראות בחומרה את פתיחת תוכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים בעלי תעודת   "מורה מוסמך להוראה" במכללה האקדמית אחוה ללא אישור, בניגוד להחלטות המל"ג בנוגע לפתיחת תוכניות בהפרדה מגדרית לסטודנטים חרדים.
  2. המכללה האקדמית אחוה תחדל לאלתר מרישום סטודנטים חדשים לכלל התוכניות אשר נפתחו ללא אישור המל"ג.
  3. נוכח העובדה כי אין זו הפרה ראשונה של המכללה האקדמית אחוה, המל"ג מחליטה להטיל סנקציה על המוסד ולבקש מות"ת להפחית מתקציב המוסד בתשע"ז 5% מהשתתפות ות"ת בגין הסטודנטים בתוכניות שנפתחו ללא אישור, לרבות סטודנטים שסיימו את לימודיהם ומחזורי לימוד שטרם סיימו את לימודיהם.