18/08/20

פתיחת תוכנית השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" בהוראת מדעי הטבע והסביבה לאוכלוסיה החרדית, ללא אישור, במכללה האקדמית לחינוך "אורנים"

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 28.7.2020 בנושא פתיחת תוכנית השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" בהוראת מדעי הטבע והסביבה לאוכלוסייה החרדית  בשולי הקמפוס, ללא אישור המל"ג, במכללה האקדמית לחינוך "אורנים", והיא מחליטה כלהלן:

  1. לראות בחומרה את פתיחת התוכנית ללא אישור המל"ג.
  2. לאור האמור ולאור העובדה שהתוכנית שנפתחה ללא אישור המל"ג איננה בהתאם למדיניותה הנוכחית של המל"ג בדבר אי פתיחת תוכניות בהפרדה בשולי הקמפוס, המכללה האקדמית לחינוך "אורנים" תחדל מידית מרישום סטודנטים חדשים לתוכנית אשר נפתחה ללא אישור המל"ג כנדרש ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים לתוכנית שבנדון, למעט עבור הסטודנטים שכבר רשומים.
  3. לאור העובדה שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד שמגיעה לדיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, מחליטה המועצה לרשום בפניה כי חריגה זו תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.