07/03/17

פתיחת תוכנית לימודים בזמן חלקי במינהל עסקים למנהלים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים בניגוד להחלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בהמלצתה של ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  14.2.2017 בפתיחת תוכנית לימודים בזמן חלקי במינהל עסקים למנהלים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים בניגוד להחלטות מל"ג בנושא פריסת תוכניות לימודים על פני ימי השבוע ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן, והיא החליטה כדלקמן:

  1. לרשום את הודעת המכללה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא אישור המל"ג, זאת בהסתמך על ההנחה כי הזהות המתקיימת בין לימודי הערב לבין התוכנית בזמן חלקי, מייתרת את הפנייה למל"ג.
  2. המל"ג מדגישה כי בהתאם להחלטה בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן, גם כאשר המוסד עומד בתנאי הסף לפתיחת תוכנית לימודים בזמן חלקי, הוא נדרש להגיש בקשה מנומקת למל"ג ולקבל על כך אישור.
  3. המל"ג נענית לבקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להגיש לאישור את הבקשה לפריסת הלימודים בתוכנית במינהל עסקים למנהלים לתואר ראשון בזמן חלקי.
  4. מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים הנדונה בוועדה בשנים האחרונות ומכיוון והמוסד לקח אחריות ותקן את הליקוי לאלתר, ועדת המשנה נמנעת בעת הזאת מהטלת סנקציה כלשהי. יחד עם זאת, הוועדה רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.