14/02/17

פתיחת תוכנית לימודים בזמן חלקי בתואר ראשון במשפטים במכללה האקדמית ספיר בניגוד להחלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  בנושא פתיחת תוכנית לימודים בזמן חלקי במשפטים במכללה האקדמית ספיר בניגוד להחלטות מל"ג בנושא פריסת תוכניות לימודים על פני ימי השבוע ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בנושא תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן, ולאחר שעיינה בתגובת המוסד היא החליטה כדלקמן:

  1. לרשום את הודאת המוסד לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא פניה למל"ג לקבלת אישור כנדרש.
  2. המל"ג נענתה לבקשת המוסד לתקן את הטעות והיא מאפשרת למוסד להגיש לאישור המל"ג את הבקשה לפריסת הלימודים בתוכנית במשפטים לתואר ראשון בזמן חלקי.
  3. מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של המכללה האקדמית ספיר הנדונה בוועדה לפיקוח ואכיפה בשנים האחרונות, המל"ג נמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.