10/01/17

פתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי: פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) באוניברסיטה העברית בירושלים – ללא אישור המל"ג

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 5.1.2017 בדבר פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי: פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) באוניברסיטה העברית – ללא אישור המל"ג, בהמשך להחלטת מל"ג מיום 15.11.2016 והיא החליטה כלהלן:

  1. לרשום את הודעת האוניברסיטה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא פניה למל"ג לקבלת אישור כנדרש הואיל והיא סברה שאין צורך בכך.
  2. המועצה נענתה לבקשת האוניברסיטה העברית לתקן את הטעות כדי להמשיך ולאפשר מתכונת לימודים שהוכחה כמוצלחת, אך בד בבד המועצה מדגישה כי יש להקפיד על כללי המל"ג ובכלל זה להביא כל תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון לאישור המל"ג.
  3. מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של האוניברסיטה העברית הנדונה בוועדה בשנים האחרונות, המועצה נמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי. יחד עם זאת, המועצה רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.