04/04/17

פתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) באוניברסיטת תל-אביב, ללא אישור המל"ג

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנוגע לפתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) באוניברסיטת תל אביב – ללא אישור המל"ג, ולאחר שעיינה בתגובת המוסד ובמכלול החומרים שנשלחו על ידו, היא החליטה כלהלן:

  1. לרשום את הודעת האוניברסיטה לפיה התוכנית נפתחה בשעתו ללא פניה למל"ג לקבלת אישור כנדרש.
  2. המל"ג נענתה לבקשת אוניברסיטת תל אביב להסדרת התוכנית וממליצה להעבירה להמשך טיפול בוועדת המשנה התחומית הרלוונטית.
  3. המל"ג מדגישה כי יש להקפיד על כללי המל"ג ובכלל זה להביא כל תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון לאישור המל"ג.
  4. מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של אוניברסיטת תל אביב הנדונה במל"ג בשנים האחרונות, המל"ג נמנעת בעת הזאת מנקיטת סנקציה כלשהי. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.