09/12/14

פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני ב"אבטחת המרחב המקוון" M.Sc. (סייבר) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במסגרת ה"אוטונומיה" מבלי שאושרה להגשה בחומש

 

  1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) בהמלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי (מיום 18.11.204) בעניין פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני ב"אבטחת המרחב המקוון" M.Sc. (סייבר) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מבלי שאושרה להגשה בחומש, כנדרש בתנאי ה"אוטונומיה".
  2. בתום הדיון, החליטה מליאת המל"ג לאמץ את המלצת וועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי כדלהלן:

2.1        המל"ג רואה בחומרה הפרה של תנאי האוטונומיה, ולו גם בשל טעות, ואי פיקוח מספק במסגרת התהליכים שמקיים המוסד בעצמו, וזאת כיוון שהאוטונומיה מבוססת בין היתר על קיומם של מנגנוני בקרה ופיקוח עצמי מספקים במוסד.

2.2        המל"ג רושמת לפניה אזהרה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב על הפרת תנאי האוטונומיה, וקובעת כי אם תפר האוניברסיטה פעם נוספת את תנאי האוטונומיה, תישלל האוטונומיה מהאוניברסיטה ל- 3 שנים.

2.3        לחייב את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עקב ההפרה שביצעה כאמור לעיל, להגיש למל"ג, לפני כל פתיחת שנת לימודים אקדמית החל מתשע"ו ולמשך 3 שנים, ומראש, דיווח של רשימת התוכניות שבכוונתה לפתוח באותה שנה במסגרת האוטונומיה, ולא בסיומה, כנדרש בהחלטת המל"ג המקורית לגבי האוטונומיה.

2.4        לאפשר את קיומה של תוכנית לימודים לתואר שני במדעי המחשב  M.Sc. וכן את קיומה של תוכנית לימודים לתואר שני בהנדסת מערכות מידע M.Sc. עם ציון מסלול התמחות ב"אבטחת המרחב המקוון" (סייבר) בתעודה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

אם וכאשר תרצה האוניברסיטה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ב"אבטחת המרחב המקוון" M.Sc. (סייבר) שלא כמסלול במסגרת מדעי המחשב או הנדסת מערכות מידע, יהא עליה להגיש בקשה מנומקת למל"ג שתבדק, בהתאם למדיניות מל"ג לבדיקת תוכניות לתארים חדשים שהמל"ג לא אישרה אותם, כדי לקבוע האם אכן ניתן להעניק תואר אקדמי עצמאי בתחום זה.  רק לאחר אישור עקרוני ניתן יהיה להגיש תוכנית לימודים בנושא, בהתאם למגבלות התכנוניות.