08/08/17

פתיחת תוכנית לתואר שני באוניברסיטת תל-אביב ללא קבלת אישור המל"ג

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 25.7.2017 בה הוועדה שמעה את סגן הרקטור שביקש להופיע בפניה בנושא פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני ב"מדעי המוח" באוניברסיטת תל-אביב ללא קבלת אישור המל"ג, והיא מחליטה כלהלן:

  1. לראות בחומרה את העובדה שהאוניברסיטה פתחה תוכנית לימודים לתואר שני מבלי לקבל על כך אישור מראש מהמל"ג כנדרש.
  2. לרשום בפניה את הצהרת סגן הרקטור לפיה אוניברסיטת תל אביב פועלת בשיתוף פעולה מלא עם המל"ג והיא מייחסת לכך חשיבות רבה, והחריגה הנדונה הינה חד פעמית ואינה משקפת את ההתנהלות השוטפת של האוניברסיטה המחוייבת לעמידה בהחלטות המל"ג ונהליה.
  3. עד שנה"ל תש"פ (כולל) תימשך האוטונומיה לתואר שני על תנאי, כאשר אם תפר האוניברסיטה פעם נוספת את תנאי האוטונומיה, תישקל שלילתה.