29/01/13

צוות קבוע לתיקון ליקויים לפי חוק מבקר המדינה

החלטת מועצה מישיבתה מיום 29.1.2013
על מנת לייעל את הטיפול בדוחות הביקורת של מבקר המדינה לגבי ליקויים שנמצאו בהתייחס למל"ג/ ות"ת, מאשרת המועצה להשכלה גבוהה הקמת צוות מינהלי משותף קבוע, לתיקון ליקויים כלהלן:
1. בראש הצוות תעמוד המנכ"לית, והרכבו יכלול את הסמנכ"לים הרלוונטיים והיועצת המשפטית. בנוסף ישתתפו בדיוני הצוות עובדים נוספים רלוונטיים, לפי החלטת המנכ"לית.
2. הצוות יביא המלצותיו בדבר הדרכים לתיקון הליקויים לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה המשותפת למל"ג וות"ת. הוועדה תקבל החלטה בדבר תיקון הליקויים והיא תדווח על כך למל"ג ולות"ת.
3. צוותים קודמים לתיקון ליקויים שהקימו מל"ג וות"ת לדוחות ספציפיים ושטרם סיימו עבודתם, ימשיכו בפעילותם.