05/08/20

צוות תיקון ליקויים – דו"ח מבקר המדינה מספר 70 ב' בנושאים החוק למניעת הטרדה מינית, הרפורמה בבריאות הנפש

  1. בישיבתה ביום 8.2020 דנה ות"ת בהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 70ב' בנושאים: "היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש" ו"יישום החוק למניעת הטרדה מינית".
  2. ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.7.2020 בהתייחס למענה שהוצע על ידי הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 70ב' בנושאים: "היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש" ו"יישום החוק למניעת הטרדה מינית".