10/02/15

צירוף חבר מל"ג מר גלעד ארדיטי לוועדות משנה

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את צירופו של חבר מל"ג יו"ר התאחדות הסטודנטים מר גלעד ארדיטי כחבר בוועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל וכן כחבר בוועדה המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי.