20/01/15

צירופו של פרופ' נחמיה פרידלנד (חבר מל"ג בשנים 1993-1996) כחבר בוועדת המשנה התחומית של המל"ג ה- 12 לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה (20.1.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את חבר המל"ג לשעבר, פרופ' נחמיה פרידלנד, כחבר בוועדת המשנה התחומית של המל"ג ה- 12 לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, וזאת בהתאם לסעיף 13 א(2) בסדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה ולתקופת כהונת המועצה המכהנת.