03/03/15

קביעת סדרי עדיפויות לפורום מומחי רפורמה בהשכלה גבוהה של ארסמוס + בישראל – סדרי עדיפויות 3.3.2015

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015) ולאחר ששמעה הסבר על הפורום, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר סדרי העדיפויות לפעילות פורום מומחי רפורמה בהשכלה גבוהה של ארסמוס+ ישראל, כלהלן:

תחומי מקרו רמת העדיפות
א' ב' ג'
משילות משילות רגולטורית משילות מוסדית
מצוינות ונגישות למחקר תשתיות מחקר

גלובליזציה

לימודי דוקטורט

מחקר במכללות (נגישות למחקר)

הוראה ולמידה הערכת איכות

אקרדיטציה מודולרית

גלובליזציה

טכנולוגיות למידה

לימודי דוקטורט

ממשק חברה/כלכלה הכשרה אקדמית-פרופסיונאלית

נשים בהשכלה גבוהה

מערך היחסים אקדמיה-תעשייה

 

הנגשה