21/05/17

קביעת סכום התשלום לארגון הסטודנטים היציג ואופן עדכונו

  • ות"ת דנה בקביעת סכום התשלום לארגון הסטודנטים היציג ואופן עדכונו בישיבתה ביום 21.5.17 וזאת בהתאם לתיקון חוק זכויות הסטודנטים תשס"ז–2007, מיום 6.8.2016.
  • ות"ת ממליצה למל"ג לקבוע כי הסכום שישלם סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה (למעט סטודנט לתואר שלישי) לארגון הסטודנטים היציג, יעמוד על סך של 10 ₪ לשנה מהנימוקים דלהלן:
  1. סכום זה מהווה כ- 0.1% מגובה שכר לימוד לתואר ראשון.
  2. לטובת  יישום המטרות המוטלות בחוק על הארגון היציג להיות בעל תקציב מינימום קבוע. תקציב זה הומלץ על פי "צילום" תקציב התאחדות הסטודנטים.
  • ות"ת ממליצה למל"ג לקבוע שהסכום יוצמד לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: המדד) בין חודש יולי של השנה הקודמת ובין חודש יולי של השנה הנוכחית (שמתפרסם בתאריך 15.08 בכל שנה) הסכום יעוגל בשקלים שלמים בלבד.