11/07/06

קביעת קריטריונים לשימוש במונח "אקדמיה" במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

קביעת קריטריונים לשימוש במונח "אקדמיה" במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות החלטת

המועצה  מיום 7.2.2006.

לאור חוות הדעת המשפטית שהובאה בפניה,  סבורה המועצה, כי  שמו של מוסד המבקש לקבל היתר והכרה

חייב להתייחס, בין היתר, גם לסוג המוסד ולשקף נכונה את אופי פעילותו. אי לכך, שינוי שם מוסד  מהשם

שאושר לו במסגרת ההיתר וההכרה חייב את אישור המועצה להשכלה גבוהה.

כן סבורה המועצה כי קיים צורך לקבוע קריטריונים להגדרת מוסדות להשכלה גבוהה        שאינם אוניברסיטאות,

הרשאים להשתמש בכינויים  השונים. המוגנים בסעיף 21ח' לחוק המל"ג.  לאור זאת, החליטה המועצה על

הקמת ועדה לגיבוש הצעה לקריטריונים האמורים. עם גיבוש הקריטריונים ואישורם ע"י המועצה, תיבחן

לאורם גם בקשת מכללת ויצו לעיצוב ולהכשרת מורים,  לשינוי שמה.

המועצה להשכלה גבוה החליטה כי כחברי ועדה זו יכהנו:

  • פרופ' ברכה רגר – חברת המל"ג
  • פרופ' זאב דרוקמן – חבר המל"ג
  • פרופ' עמוס רולידר – חבר המל"ג
  • עו"ד יעל טור כספא  – ממונה תחום משפטי במל"ג – משקיפה

 

המלצות הוועדה לקביעת קריטריונים לשימוש במונחים המוגנים בסעיף 21ח' לחוק המל"ג  של  מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות – החלטת מועצה מיום  11.7.2006

מליאת המועצה דנה בהמלצות הוועדה בראשותו של פרופ' זאב דרוקמן, שהוקמה לצורך הצעת הנחיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לשימוש בכינויים המוגנים המפורטים בסעיף 21ח לחוק המל"ג, והחליטה לאמצן כדלקמן:

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה על הנחיות לשימוש בכינויים המוגנים המפורטים בסעיף 21ח לחוק המל"ג למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, כמפורט להלן:

טכניון: אוניברסיטה  שעיקר עיסוקה בתחומים טכנולוגיים.

אקדמיה: מוסד אקדמי המתמקד בתחומי האמנות והעיצוב, שעיקר הלימוד בו נעשה ע"י הוראה יחידנית ולא ע"י הוראה פרונטאלית.

פקולטה: מוסד אקדמי או מסגרת בתוך מוסד אקדמי המאגדים תחומי לימוד בעלי בסיס עיוני-אקדמי כללי משותף.

מכון טכנולוגי: מוסד אקדמי שעיקר עיסוקו בתחומים טכנולוגיים.

השימוש ביתר הכינויים המוגנים המפורטים בסעיף 21ח (למעט אוניברסיטה), על ידי מוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה, אינם מוגבלים.

הנחיות אלה יגובשו לכדי כללים בתיאום עם משרד המשפטים ויובאו לאישור המועצה להשכלה גבוהה.