18/08/20

קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות בניגוד לכללי המל"ג באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 14.7.2020 בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות בניגוד לכללי המל"ג באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. לאחר שדנה בנושא ושמעה את נשיא המוסד, מחליטה המל"ג כלהלן:

  1. לראות בחומרה את קבלת הסטודנטים לתואר ראשון ללא תעודת בגרות, בניגוד לכללי  המל"ג.
  2. לרשום לפניה את התחייבות המוסד מיום 2.6.2020 בדבר ביצוע בקרה שוטפת ורישום סטודנטים חדשים בהתאם לכללי המל"ג.
  3. כתנאי לפתיחת שנות הלימודים תשפ"א ותשפ"ב, המוסד יעביר התחייבות חתומה על ידי הנשיא כי התקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות או שווה ערך לשנת הלימודים הקרובה. את ההתחייבויות יש לשלוח עד כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים.