10/07/01

הערכת איכות והבטחת איכות במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת מועצה מיום 10.7.2001

א.      המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להקים מערכת להערכת איכות והבטחת איכות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בהתאם לקווים המנחים המפורטים להלן:

 1. מטרת הערכת איכות והבטחת איכות במוסדות להשכלה גבוהה היא שיפור איכותם של המוסדות להשכלה גבוהה ושל תוכניות הלימודים שהם מקיימים.
 2. הערכת איכות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל והבטחתה תתבצע בשני מישורים:

א. מישור תוכנית הלימודים (תוכניות שקיבלו הסמכה קבועה) – אחת      ל-6 שנים;

ב. מישור המוסד (מוסדות מוכרים) – אחת ל- 8 שנים. פירוט הנושאים שייבדקו ותהליך הבדיקה

מפורטים בקווים כלליים בסעיפים 5-6 להלן.

 1. תהליך הערכת איכות והבטחת איכות במוסדות להשכלה גבוהה יתבסס, בין         היתר, על לימוד עצמי בתוך המוסדות, שאלונים חיצוניים עליהם יתבקשו המוסדות להשיב ובחינה של ועדות חיצוניות.
 2. דו"חות הועדות יוגשו למועצה להשכלה גבוהה (בצירוף תגובת המוסדות), ולאחר שזו האחרונה תדון בהם – יפורסמו ברבים.
 3. תכניות לימודים שקיבלו הסמכה קבועה:

               5.1.    הערכת איכות ביחס לתוכניות הלימודים תתמקד בנושאים הבאים:

 • יעדים ומטרות של תכנית לימודים:
 •     מהו התוצר הסופי שמבקשים לקבל  והאם הוא הושג; אופן השתלבות התוכנית בפקולטה, ואיך היא "משרתת" את יעדי הפקולטה; מדיניות כוללת לגבי פיתוח תכניות לימודים בפקולטה ותהליך הפיתוח עצמו.
 •      תכנית הלימודים: רמה אקדמית; היקף התוכנית, מבנה הקורסים ותכניהם; תהליך התחדשות והתעדכנות של התכנים; תהליך ההוראה והלמידה בתוכנית; התאמה ליעדי התכנית כפי שנקבעו.
 •     סגל ההוראה: איכות; כמות; התאמה ללמד את תוכנית הלימודים; עומס הוראה; פיתוח יכולת הוראה; תמיכה במחקר; נכונות ללמד ויחס לסטודנט.
 •     תנאי הקבלה לתוכנית, תנאי מעבר ותנאי וסיום; דרכים להערכת הישגי הסטודנטים וקיום מנגנונים לבדיקת מהימנות ותקיפות של אותן דרכים.
 •     תשתית פיזית: מבנים וכיתות, מעבדות, חדרי מחשב, ספריה, רמת ציוד והתאמה כמותית ועוד.
 •     תשתית מנהלית: רמת השירותים המנהליים והתמיכה העומדים לרשות הסטודנטים.
 •     קיום הליך פנים מוסדי של הערכת איכות והבטחת איכות לגבי תכנית הלימודים; אחריות כוללת על תכנית הלימודים וניהולה; תהליך ביצוע שינויים בתכנית.

   5.2.           תהליך הבדיקה:

 •   בדיקת איכות של תוכניות לימודים  תתקיים אחת לשש שנים –   על פי תחומים ספציפיים ובאופן סקטוריאלי. בדיקה זו תתבסס על  דו"ח בדיקת/הערכת איכות פנימית של המוסדות (Self Evaluation)  לגבי התוכנית/ות הנבדקת/ות ועל שאלונים עליהם ישיב המוסד.
 •   את הבדיקה תבצע ועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה שתמונה על ידה, בה 3-4 אנשי אקדמיה בכירים מן התחום הנבדק. לתפקיד יו"ר הועדה ימונה איש אקדמיה בכיר מן התחום הנבדק, שיבוא – במידת הצורך ובמידת האפשר – מאחד מן המוסדות להשכלה גבוהה המובילים בחו"ל. מספר חברי הועדה לא יעלה על חמישה. אם מדובר בתחום הנלמד ביותר מ – 8 מוסדות – יוקמו שתי ועדות לבדיקתו, תוך חלוקת המוסדות השונים ביניהן.

6. מוסד (מוסד מוכר):

                        6.1     הערכת איכות ביחס למוסד: בדיקת איכות של מוסד תתבסס על ממצאי כל הבדיקות שנעשו עבור תכניות הלימודים באותו מוסד , על פי הדיווחים לות"ת במסגרת מודל תקצוב המוסדות להשכלה גבוהה – מרכיב האיכות

6.2          תהליך הבדיקה:  בדיקת איכות של מוסד תתקיים אחת לשמונה שנים. הבדיקה תבצע ועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה שתמונה על ידה בה 2-3 אנשי אקדמיה בכירים, נציגי ציבור ונציג סטודנטים לתפקיד יו"ר הוועדה. ימונה אישר אקדמיה בכיר, שיבוא – במידת הצורך ובמידת האפשר מאחד מן המוסדות להשכלה גבוהה המובילים בחו"ל. מספר חברי הוועדה לא יעלה  על ששה.

ב.       המועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי מזכירות המועצה תגיש לה הצעה מפורטת באשר לדרכי עבודה ותהליכי הבטחת האיכות, שתכלול: סטנדרטים של איכות, מדדים שעל פיהם ייבחנו הנושאים השונים, שאלונים, לוחות זמנים לביצוע התהליך ועוד. לאחר אישור המנגנון בקרת איכות ועם הפעלת התהליך תוגש למועצה מדי שנה תוכנית עבודה לאותה שנה.