12/06/01

קווים מנחים להקמת מוסד להשכלה גבוהה רב קמפוסי (מיסודן של מכללות) – החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 12.6.2001

 • מבנה המוסד הרב-קמפוסי
 1. למוסד רב-קמפוסי תהיה הנהלה אחת – נשיא, אם הנשיא אינו פרופסור כי אז יהיה משנה לנשיא (שהוא פרופסור) לעניינים אקדמיים ומנכ"ל. אגפי המינהל, כמו כספים משאבי אנוש, יהיו בידי ההנהלה המרכזית ויהיו משותפים לכל הקמפוסים. המוסד הרב-קמפוסי יהיה הגוף המתוקצב על ידי ות"ת והוא שיגיש בקשות למועצה להשכלה גבוהה לפתיחת תכניות לימודים. למוסד הרב-קמפוסי תהיה מועצה אקדמית אחת וועדת מינויים אחת.
 2. לכל קמפוס יהיה ראש אקדמי (במעמד דומה לזה של דיקן) וראש מינהל. בכל קמפוס יהיו ועדות וגופים דומים לאלה של פקולטה. בכל קמפוס תהיינה תשתיות נאותות לקיום לימודים אקדמיים (ובכלל זה ספריה, כיתות מחשבים ומעבדות).
 3. פתיחת קמפוס חדש תהיה טעונה אישור של מל"ג (ות"ת ומל"ג) בהליכים המקובלים.
 4. אף שלכל קמפוס יהיו ייחוד והתמחות משלו, אפשר שאותם תחומים יוצעו ללימוד בקמפוסים השונים של המוסד, על פי שיקולים של ביקוש, תכנון ותקצוב.  במקרה זה תהיינה כל התכניות לאותו תואר זהות בכל הקמפוסים, וסגל ההוראה באותו תחום בכל הקמפוסים יהווה מחלקה אחת עם ראש מחלקה אחד, שתחתיו יהיו רכזי חוגים בקמפוסים השונים.
 • הליכי ההכרה וההסמכה
 1. מספר מכללות שיבקשו להתאגד כמוסד להשכלה גבוהה רב-קמפוסי יפנו למל"ג בהתאם לנוהל פתיחת מוסדות חדשים / יחידות חדשות. מכלול ההיבטים של בקשה זו (הארגוניים, המשפטיים והאקדמיים) יבדקו כמקובל.
 2. אם בין המכללות שהתאגדו להגיש את הבקשה יש מכללה מוכרת שלה הסמכה להעניק מספר תארים בתחומים שונים, תבדוק המועצה להשכלה גבוהה אם הלימודים במכללה במסגרת המוסד הרב-קמפוסי יימשכו בכל אחת מן התכניות באותה מתכונת שבה התקיימו במכללה בהיותה מוסד עצמאי. אם השתכנעה המועצה כי קיים רצף במתכונת הלימודים לאחר ההתארגנות החדשה תחליט המועצה על העברת ההכרה מן המכללה המוכרת למוסד הרב-קמפוסי, שיהיה אז למוסד להשכלה גבוהה מוכר. בעקבות ההכרה תסמיך המועצה את המוסד הרב-קמפוסי להעניק את התארים שהמכללה המוכרת הייתה מוסמכת להעניקם, כאשר ניתן יהיה ללמוד תכניות אלה רק בקמפוס המכללה המוכרת.
 3. אם המוסדות האקדמיים של מוסד רב-קמפוסי (המחלקה והמועצה האקדמית) יחליטו כי נוצרו התנאים להציע תכנית לימודים שיש למוסד הסמכה להעניק בה תואר גם בקמפוס אחר של המוסד, תוגש בקשה למועצה, שבה יציגו את תכנית הלימודים, את הסגל האקדמי שילמד בקמפוס האחר ואת התשתיות האקדמיות הדרושות להוראת התחום גם בקמפוס האחר. לאחר שהבקשה תיבדק כמקובל היא תובא לאישור המועצה (אישור ולא הסמכה).
 4. בקשות לפתוח תכניות לימודים חדשות באחד הקמפוסים תוגשנה למועצה על ידי המוסד הרב-קמפוסי על פי הנוהל המקובל לפתיחת יחידות חדשות.
 • קווים מנחים אלה מכסים את הנושאים העיקריים שעלו בדיוני ועדת המשנה. עדיין נותרו שאלות שלא ניתנה להן תשובה חד-משמעית, למשל: האם בתעודת הבוגר יצוין גם שם הקמפוס. במהלך הקמתם של מוסדות רב-קמפוסיים תעלינה בוודאי שאלות נוספות והמועצה תתייחס אליהן בעת הדיון בבקשות עצמן.