24/05/11

קווים מנחים לתוכניות לימודים בתחום מערכות מידע

– ההחלטה מבוטלת – 

בעקבות בקשות לפתיחת תכניות לימודים וקיום תכניות לימודים בתחום מערכות המידע, החליטה ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה בשיתוף הוועדה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך, להקים ועדה מקצועית עקרונית שתפקידה יהיה לקבוע קווים מנחים והגדרות ברורות לתכניות הנ"ל.

בישיבתה ביום 14.6.2011 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות הוועדה שבדקה את הנושא כדלהלן:

  1. 1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' פרץ שובל על עבודתה ועל הדוח שהגישה
  2. לאמץ את דוח הוועדה המקצועית ולהעבירו לידיעת המוסדות להשכלה גבוהה

להלן הקווים המנחים שנקבעו על ידי הוועדה ואומצו על ידי המל"ג:

תכנית מסגרת בהנדסת מערכות מידע