19/02/14

קווים עקרוניים לתוכנית פיילוט בנושא דוקטורט מובנה – המשך דיון

בהמשך לדיון בות"ת מתאריך 29.5.2013 בנושא מצב הדוקטורט בישראל, ולדיון מיום 22.1.2013 ומהיום (19.2.2014) בנושא: קווים עקרוניים לתכנית פיילוט בנושא תכניות לדוקטורט מובנה, מאשרת ות"ת את עקרונות התכנית כפי שהוצגה לפניה במסמך מס' 3563 וממליצה למל"ג לאשר את העקרונות כדלהלן:

  • יציאה בקול קורא להקמת מספר מאגדים לתכניות מובנות לדוקטורט (כשניים-ארבעה מאגדים בשלב הראשון) , בתחומים במדעי הרוח והחברה הרחבים, או בתחומים בהם יעלו צרכים מיוחדים אשר יוגדרו מראש.
  • כל מאגד יאגד מספר מוסדות להשכלה גבוהה שעונים על קריטריונים/תנאי סף שינוסחו בתחום לצורך הפיילוט, ויובאו בהמשך לדיון ואישור במל"ג ובות"ת. בנוסף, אליהם יוכלו להצטרף כיחידים (מנחים שניים או מרצים) גם חברי סגל ממוסדות שאינם שותפים במאגד. המאגד כולו יצטרך גם הוא כמובן לעמוד בתנאי סף שיבטיחו שהתכנית תהיה ראויה.
  • מאגד שייבחר, יתוקצב חד-פעמית במסגרת תקציב ות"ת בעבור פיתוח קורסים, בניית מסגרת ניהולית והשתתפות במלגות קיום של סטודנטים לתקופה קצובה, בין היתר בהתחשב בסוגיית תקצוב המוסד.
  • מקרב השותפים יבחר מוסד אחד שיהיה המוסד המתאם, בהתאם לקריטריונים שייקבעו, בכל הקשור להיבטים האקדמיים, התקציביים והניהוליים לרבות מול הסטודנטים הרשומים בתכנית (התנאים להיותו של מוסד מתאם יוצעו בהמשך). המוסד המתאם יהיה אחראי בנושאים אלו אל מול מל"ג וות"ת, ויתאם את פעילות כלל המוסדות השותפים.
  • סטודנטים שירשמו לתכנית ויתקבלו, ילמדו יחדיו את הקורסים של התכנית המובנית ויבחרו מנחים מבין המנחים השותפים בתכנית. הסטודנטים ככלל יהיו רשומים במוסדות השותפים במאגד – כל סטודנט במוסד אליו משתייך המנחה שלו לדוקטורט. סטודנט שיסיים את התכנית בהצלחה, יקבל תואר דוקטור מטעם המוסד אליו הוא רשום במסגרת "התכנית המשותפת" של כלל המוסדות השותפים במאגד.
  • הניהול האקדמי של התכנית כולה (ובכלל זה קביעת ספי קבלה ומיון המועמדים, אישור וניהול תוכנית קורסי הליבה וקורסי הבחירה, אישור הוועדות המלוות לתלמידי המחקר, וקביעת פרוצדורות לאישור עבודות המחקר) ייעשה על ידי וועדה אקדמית שתורכב מנציגי כל המוסדות השותפים במאגד ובראשה יעמוד נציג מהמוסד המתאם.

כמו כן מבקשת ות"ת מהצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת להמשיך לגבש המלצות מפורטות בנושא, תוך דיאלוג עם המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רלוונטיים נוספים, ולהביא לדיון חוזר בות"ת הצעה מפורטת לתכנית פיילוט כזו.