10/07/19

"קול קורא" בנושא מעורבות האקדמיה בקהילה

בישיבתה ביום 10.7.19 דנה ות"ת בקול קורא בהמשך לתכנית ות"ת לעידוד מעורבות אקדמיה בקהילה ולקול הקורא שפרסמה ות"ת בנושא לשנים תשע"ח-תשע"ט ולאור כוונתה של ות"ת לערוך לקראת שנה"ל תשפ"א חשיבה מחודשת בנושא זה, מחליטה ות"ת להאריך את התכנית הקיימת בשנה אחת לשנה"ל הקרובה תש"פ, למוסדות אשר זכו בקול הקורא ובהתאם להוראות הקול הקורא, וזאת על מנת לאפשר למוסדות להמשיך את פעילותם במתכונת הקיימת.