22/11/17

קול קורא לאוניברסיטאות המחקר להקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים

ביום 22.2.17 דנה ות"ת בקול קורא לאוניברסיטאות המחקר להקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים ובתשובת האוניברסיטאות לפנייה שנשלחה אליהן לבדיקת התעניינותן בהקמת מרכז למניפולציה גנטית בעכברים, לפיה למעלה מאוניברסיטה אחת מעוניינת בהקמת המרכז,  מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. באחת בישיבות הקרובות תובא לאישור ות"ת הצעה להרכב ועדת היגוי אשר בראשה יעמוד פרופסור צ'חנובר (בכפוף לעמידתו וחתימתו בהנחיות למניעת חשש לניגוד ענינים ושמירה על סודיות).

2. לצאת בקול קורא תחרותי לאוניברסיטאות המחקר עבור קבלת בקשות לתמיכה בהקמת תשתית למניפולציה גנטית בעכברים המצ"ב כנספח ב', וזאת כדלקמן:

הקול הקורא מופנה לאוניברסיטאות המחקר וההצעות ייבחנו על בסיס קריטריונים המפורטים בקול הקורא כאשר ייבחר מוסד זוכה אחד (להלן: "המוסד המארח") להקמת התשתית (להלן: "המרכז"). התשתית היא מרכזית במובן שתשרת את כלל קהיליית המחקר באקדמיה הישראלית ולא רק את חוקרי המוסד המארח.

השתתפות ות"ת שתועמד לטובת הנושא הינה בסך כולל של עד 12 מיליון . המוסד המציע יתחייב כי הוצאות שוטפות כגון: הוצאות שכר, תקורה, אחזקה וכו' ימומנו מתקציבו השוטף כמימון מקביל (Matching) להשתתפות ות"ת.

תנאי סף:

על מנת שההצעה תישקל במסגרת קול קורא זה עליה לענות על כל תנאי הסף הבאים:

1. המוסד המציע הינו אוניברסיטת מחקר המתוקצבת ע"י ות"ת במודל המחקר.

2. קיום בית חיות במוסד המציע.

יובהר כי, בהקמת המרכז אין הכוונה להקמת תשתית מסוג בית חיות אלא תוספת   לבית חיות קיים, כך שהתוספת תאפשר יכולת ייצור עכברים טרנסגניים מזנים חדשים. לא יתאפשר מימון לתשתית בית חיות במוסד המציע.

המרכז יכול לקום כיחידה חדשה או להתווסף לתשתית קיימת במידה וישנה כזו במוסד.

3. המוסד יעביר התחייבות למימון כל חריגה בעלות הקמת התשתית מעבר ל-12 מיליון ₪.

4. המוסד יצרף להצעתו התחייבות בכתב לפיה הוא מתחייב להמשיך ולאפשר גישה אל התשתית למשך 5 שנים לפחות מיום תחילת הפעילות המלאה, ולשמור על תעריפי השירותים שהוגשו בשלב ההצעה, אלא אם כן תתקיים סיבה סבירה להעלותם, וות"ת אישרה את העלאת התעריף.

5. המוסד יצרף להצעתו התחייבות למינוי ועדה בין מוסדית אשר תבחן את הבקשות לקבלת שירות מהמרכז המוקם. תפקיד הוועדה יהיה להוות גורם בלתי תלוי שיבחן בקשות באופן שוויוני וניטרלי, יאשר או יידחה את הבקשות לקבלת השירות ויקבע את סדר הכניסה למתקן כדי לקבל את השירות (במקרה של ביקוש רב לשירות). יודגש כי המרכז יספק שירות לחוקרים על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית, באופן שוויוני וללא קשר לקריטריונים אחרים כגון שיוכם המוסדי. מינוי הוועדה יתבצע בסמוך להפעלה מלאה של התשתית.

6. המוסד יצרף להצעתו התחייבות כי הוא איננו זכאי ו/או מוותר ו/או כי לא ידרוש זכויות פרסום או קניין רוחני על תוצרי המחקר של החוקרים אשר יקבלו שירות במסגרת המרכז.

 

קריטריונים לבחינת ההצעות:

א. 30% – איכות ופעילות בית החיות הנוכחי:

לבחינה וניקוד חלק זה, המוסד נדרש לפרט מהי התשתית הקיימת כיום במוסד, תוך התייחסות לנושאים להלן:

 • גודל בית החיות הקיים (שטח בנוי, כלובים וכדומה).
 • מהן התשתיות הקיימות בבית החיות (למשל, מכשירי MRI , CT וכו' לעכברים).
 • פירוט יכולות טכניות ואקדמיות הקיימות במתקן הנוכחי.
 • יש להעביר פירוט לגבי כוח האדם שאחראי על בית החיות הקיים.

מומלץ לתת פירוט מדויק לגבי התשתית הקיימת כיום במוסד, מבחינה פיזית, יכולות טכניות ואקדמיות, שכן הדבר ייתן תמונה ברורה יותר בנוגע לנקודת המוצא לשדרוג המוצע ע"י המוסד.

ב. 50% – מצוינות מדעית:

 • לבחינה וניקוד חלק זה, המוסד נדרש לפרט לגבי היכולות, הציוד והמאפיינים של המרכז אותם הוא מתכוון להציע למשתמשים. להלן דוגמאות ליכולות ומאפיינים שמצופה כי המרכז יכלול יכולות למניפולציה גנטית בעכברים וייצור זנים חדשים לפי דרישה.
 • יכולות שימור זנים קיימים.
 • לפחות 300 מ"ר עבור הציוד והכלובים המכילים מיזוג אויר מתאים (סינון לרמת SPF).
 • לפחות 1,000 כלובים ייעודיים לגידול עכברים בתנאי ניסוי.
 • כ"א מספק לתפעול התשתית.

יש לפרט לגבי היכולות אותן מתכוון המוסד להציע במסגרת המרכז, לציין סוגים וכמויות של ציוד מדעי שבכוונת המוסד לרכוש, כח האדם אותו מתכוון המוסד להעסיק לטובת מתן השירותים במרכז, קורות חיים של אנשי מפתח שייקחו חלק בניהול המדעי של המרכז ובמידה והמוסד מתכוון להציע יכולות נוספות מלבד אלו המצוינות מעלה יש לפרטן.

 ג. 20% – ניהול ויישום מתוכנן בשלב ההקמה והתפעול:

לבחינה וניקוד חלק זה, המוסד יגיש תכנית תקציבית מלאה להקמת המרכז והפעלתו השוטפת.

1. החלק המפרט את התקציב להקמת המרכז יכלול רכיבים בעלי האופי הבא בלבד:

 • רכישת ציוד תשתיתי
 • שדרוגים והתאמות למבנה קיים ו/או בינוי פיזי חדש ככל שיידרש.
 • הצטיידות ראשונית למכשור מדעי נחוץ להקמת תשתית למניפולציה גנטית.

2. החלק המפרט את התקציב להפעלה שוטפת של המרכז יכלול פירוט אומדנים של ההוצאות השוטפות הצפויות, והתחייבות לממנן בתקציבו השוטף של המוסד כמימון מקביל (matching) להשתתפות ות"ת. הוצאות שוטפות הן לדוגמה, הוצאות שכר, תקורה, אחזקה וכו'.

הניקוד שיינתן בסעיפים 1  ו- 2 יחושב לפי שני פרמטרים:

– איזון תקציבי מלא של התקציב בשלבי ההקמה והתפעול ופירוט מקורות תקציביים בכל אחד מהשלבים.

–יעילות ההצעה, ככל שתוצע הצעה עם יכולות מספקות בתקציב נמוך היא תנוקד גבוה יותר מהצעה עם אותן יכולות בתקציב גבוה יותר. מצד שני הצעה שתכלול מאפיינים ויכולות ייחודיות בתקציב גבוה מ-12 מיליון (כשהמוסד מתחייב לממן את ההפרש מתקציבו) תקבל גם כן ניקוד גבוה יותר מהצעה באותו התקציב המציעה פחות יכולות ומאפיינים.

3. המוסד יגיש תכנית אופרטיבית להקמה, ניהול ויישום המרכז שתכלול:

 • לוחות זמנים לשלבי ההקמה השונים עד להפעלה מלאה. יתרון יינתן ללוח זמנים קצר (אשר עליו להיות סביר ביחס לתכנית המוצעת).
 • תכניות בינוי לפי הפרוגרמה המצורפת לקול קורא זה במידה והקמת המרכז כוללת בינוי חדש.
 • מצבת כח האדם שיועסק במרכז לצורך מתן השירות.

4. המוסד יגיש מודל שירות מסודר הכולל אומדנים למחירים שיציע למשתמשים עבור השירותים השונים במרכז. כאמור בסעיף 2 לעיל, הוצאות שוטפות כוללות שכר, תקורה וכו' ומצופה כי יועמדו כמימון מקביל למימון ות"ת. בהתאם לכך על המחירים לשקף עלות סבירה לחוקר המשתמש בשירותי המרכז, מכאן שחישוב האומדנים יתבססו על "עלות נטו" לביצוע מניפולציה גנטית בעכבר. אין להעמיס עלויות שוטפות נוספות במודל השירות. יש לנמק את חישוב האומדנים. יתרון יינתן להצעה הקובעת מחיר נמוך יותר עבור השירותים שיוצעו.

5. על כל החלקים התקציביים להיות חתומים ע"י סמנכ"ל הכספים במוסד.

אופן הגשת ההצעה:

1. על ההצעות המוגשות להיות חתומות על ידי מנכ"ל ונשיא המוסד ויש להגיש אותן לצוות המקצועי בות"ת עד ה-3.18.

2. על ההצעה לכלול את כל הרכיבים והמסמכים המפורטים לעיל על מנת שוועדת השיפוט תוכל לבחון ולשפוט אותה.

3. ועדת היגוי שתמונה ע"י ות"ת תבחן את ההצעות שיוגשו בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים.

4. לא יהיה ניתן לקבל מימון כפול עבור רכיבי ציוד/בינוי/התאמות שמומנו במסגרת הקצבה אחרת של ות"ת.

5. בכל עת במהלך הבדיקה, ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לפנות למוסדות המציעים לקבלת הבהרות. המציעים ימסרו לה את ההבהרות בע"פ או בכתב כפי שיתבקשו על ידה.

6. ות"ת לא מתחייבת לקבל אף אחת מההצעות להקמת המרכז במסגרת קול קורא זה.

השתתפות    ות"ת:

1. השתתפות ות"ת שתועמד לכלל הנושא היא עד 12 מיליון ₪, ובכל מקרה לא יותר מהתכנית התקציבית המלאה שהוגשה ע"י המוסד במסגרת המכרז להקמת המרכז והפעלתו השוטפת עבור הרכיבים הבאים:

  • רכישת ציוד תשתיתי
  • שדרוגים והתאמות למבנה קיים ו/או בינוי פיזי חדש ככל שיידרש.
  • הצטיידות ראשונית למכשור מדעי נחוץ להקמת תשתית למניפולציה גנטית.

2. 70% מהשתתפות ות"ת תועבר בהתאם לביצוע בפועל של הקמת המרכז והגשת דו"חות ביצוע בהתאם. דו"חות הביצוע יוגשו בסוף כל שנה קלנדרית בתחילת חודש נובמבר.

3. 15% נוספים מתוך ההשתתפות יועברו לאחר הגשת מודל שירות סופי מעודכן אשר יוגש. בתום בניית המרכז. יצוין כי על מנת לגבות תעריף שימוש במרכז מהמשתמשים בו הגבוה מהתעריף אליו התחייב המוסד הזוכה בהצעתו יש לקבל, תחילה, את אישורו של הצוות המקצועי בות"ת תוך מתן נימוקים סבירים והצוות המקצועי יבחן את הבקשה. במקרה שיתברר כי מוסד גבה או מבקש לגבות תעריף הגבוה מהתעריף המצויין בהצעה, ללא אישור הצוות המקצועי בות"ת, עלול לגרור הפסקת המשך המימון ואף דרישה להשבת מלוא התקציב שניתן עד למועד זה.

4. 15% אחרונים מתוך ההשתתפות יועברו לאחר מינוי הועדה הבין מוסדית כמצוין בסעיף 5 בתנאי הסף.

מעקב ובקרה:

הבקרה התקציבית על פעילות המרכז (הכנסות והוצאות) תתבצע על ידי אגף הכספים במוסד. על המוסד הזוכה להעביר לות"ת, ככל שידרש על ידה, נתונים בדבר ההכנסות וההוצאות השוטפות, מספר המשתמשים, אופי השימוש והשירותים הנרכשים.

ועדת ההיגוי תסייר במרכז סמוך להפעלתו המלאה, ותבצע בקרה מדעית על מנת לבחון שהשירותים שהוגשו בשלב ההצעה אכן מוצעים במסגרת המרכז בפועל.

המוסד יתחייב לעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות המקצועי בות"ת ועם ועדת ההיגוי.