09/07/14

קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות לדוקטורט מובנה

בהמשך לדיונים ולהחלטות הועדה לתכנון ולתקצוב בנושא בחינת לימודי הדוקטורט בארץ וקווים עקרוניים לתכנית פיילוט בנושא תכניות לדוקטורט מובנה, מישיבותיה שהתקיימו ב- 29.5.2013, 22.1.2014, 19.2.2014 , 18.6.2014 וב-2.7.2014 ;

בהמשך לדיונים ולהחלטות המועצה להשכלה גבוהה בנושא, מישיבותיה ב-  11.2.2014, 4.3.2014 וב-1.7.2014.

מחליטה ות"ת כדלהלן:

  • לאשר יציאה בקול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתכניות דוקטורט מובנה, בהתאם לקול הקורא המצורף להחלטה זו, על נספחיו, וזאת כתכנית פיילוט.
  • לבקש מהצוות המקצועי של מל"ג וות"ת ליישם את תהליך ההגשה, וקבלת ההצעות.
  • לקיים תהליכי הערכה ושיפוט בהתאם למפורט בקול הקורא.
  • המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית לגבי ההצעות שיוגשו, יובאו לאישור ות"ת, בתחום אחריותה ולאחר מכן לדיון ולהחלטה במל"ג.
  • התכנית היא תכנית פיילוט, אשר משמעויותיה תבחנה ע"י מל"ג וות"ת בתוך כשנתיים מיום תחילת לימודי הסטודנטים לדוקטורט במסגרת המאגדים שיאושרו במסגרת התכנית.
  • החלטה זו תובא כהמלצה למל"ג בנושאים שבתחום אחריותה.