02/07/14

קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות לדוקטורט מובנה

בהמשך לדיונים ולהחלטות הוועדה לתכנון ולתקצוב מה- 29.5.2013, 22.1.2014, 19.2.2014 , 18.6.2014 והחלטות  המועצה להשכלה גבוהה בישיבותיה ב-  11.2.2014, 4.3.2014 , 1.7.2014,  בנושא בחינת לימודי הדוקטורט בארץ וקווים עקרוניים לתוכנית פיילוט בנושא תוכניות לדוקטורט מובנה,

מחליטה ות"ת כדלהלן:

  • לאשר יציאת קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה, בהתאם לקול הקורא שהוצג לחברי ות"ת, על נספחיו, וזאת כתוכנית פיילוט. החלטה זו תובא כהמלצה למל"ג בנושא שבתחום אחריותה. הקריטריונים למוסד מתאם יבדקו מחדש, הקול הקורא המלא על נספחיו יובאו לדיון ואישור בות"ת .
  • לבקש מהצוות המקצועי במל"ג/ות"ת ליישם את תהליך ההגשה, וקבלת ההצעות.
  • לקיים תהליכי הערכה ושיפוט בהתאם למפורט בקול הקורא.
  • המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית לגבי ההצעות שיוגשו, יובאו לאישור ות"ת, בתחום אחריותה ולאחר מכן למל"ג לדיון ולהחלטה.
  • התוכנית היא תוכנית פיילוט, אשר משמעויותיה תבחנה ע"י מל"ג וות"ת בתוך כשנתיים מיום תחילת לימודי סטודנטים לדוקטורט במסגרת המאגדים שיאושרו במסגרת התוכנית.