21/02/18

קול קורא להנגשת ההשכלה הגבוהה לבדואים בנגב

ביום 21.2.18  דנה ות"ת בתוכנית להרחבת הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים מהחברה הבדואים בנגב לשנים תשע"ט-תשפ"א וכן בקול קורא למוסדות המתוקצבים עי ות"ת להרחבת פיילוט "שער לאקדמיה". הדיון הינו בהמשך להחלטות מישיבות ות"ת שהתקיימו ביום 3.1.17 וביום 14.12.17 וזאת בהתאם  לעקרונות שהחליטה עליהם מל"ג ביום 26.12.17  בנושא ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב, מחליטה ות"ת כדלקמן:

 1. לפעול בחומש הקרוב להגדלה של מס' הסטודנטים הבדואים בנגב שישתלבו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לעבר היעד שנקבע העומד על 1,500 סטודנטים לפחות בשנה א' בשנת הלימודים תשפ"ב ,תוך מתן דגש על שילוב איכותי בתואר וכן השתלבות בתחומי לימוד נדרשים.
 2. לשם כך להרחיב את פיילוט "שער לאקדמיה" הפועל כיום במכללת ספיר למס' מוסדות אקדמיים מתוקצבים נוספים שייבחרו במסגרת הקול הקורא המצורף להחלטה זו. בנוסף לפתוח תכניות פיילוט לקידום מצויינות במגוון תחומים, זאת החל משלב הלימודים בתיכון ובמסגרת שת"פ עם משרד החינוך, ועל ידי מס' מוסדות אקדמיים אשר ייבחרו בהתאם לקול הקורא המצ"ב.
 3. התמיכה של ות"ת בתכניות אלה תכלול מעטפת מיוחדת לטובת סיוע וליווי אקדמי, כלכלי ואישי לסטודנטים הבדואים ובכלל זה: הכוון תחומי, תגבור אקדמי, תגבור שפתי, כישורים רכים, ייעוץ וליווי אישי, סיוע כלכלי כגון השתתפות בשכר לימוד, מחייה, נסיעות ועוד .משרד החינוך יתמוך במקביל במכללות להוראה שבתקצובו.
 4. בשל ההשקעה וההתמחות הנדרשים בביצוע התכניות, ות"ת מעודדת את המוסדות לשתף פעולה, לרבות בשלב המיון וההכוון הקדם אקדמי המקדמי אשר ינוהל באופן מרכזי בישובים עצמם ע"י תכנית "רואד" ובשת"פ עם משרד החינוך.
 5. התכנית חותרת ליצירת גיוון תחומי רחב יותר תוך הכוונת הסטודנטים לעבר התחומים הנדרשים לשוק העבודה, בהתאם לפירוט ולמדרג המפורט בקול הקורא המצ"ב.
 6. לצורך מימוש התכניות ות"ת תעמיד ותאגם משאבים בסך 130 מיליון ₪ לשנים תשע"ט – תשפ"ה (עבור שלושה מחזורים מלאים) זאת מעבר לעלות הצפויה של מכסות הסטודנטים במסגרת זו אשר צפויה לעמוד על כ95 מיליון ₪. מעבר לכך יעמיד משרד החינוך משאבים למימון העלות הצפויה בגין יישום הקול הקורא, ככל שייושם, במכללות להוראה שבתקצובו .יודגש כי משאבי התכנית של ות"ת יגיעו מהמקורות הבאים:

א. העלויות הבסיסיות הכוללות את מכסות הסטודנטים והתמיכה הרגילה בחברה הערבית, יגיעו מתוך תקציבי ות"ת הרגילים למטרות אלו. זאת בהתאם ומעבר להתחייבות ות"ת במסגרת החלטת ממשלה 2397 להקצות 55 מיליון ₪ לנושא.

ב. העלויות התוספתיות של התכנית ימומנו באופן הבא:

(1) מתוך היתרה הקיימת(לאחר השימוש עבור המחזור השלישי של הפיילוט במכללת ספיר וכן הרחבת תכנית רואד ביישובי הבדואים בדרום( של התקציבים שהוקצו לנושא במסגרת החלטת הממשלה 2397 הנאמדים בכ-37 מיליון ₪.

(2) מעבר למקורות אלו נדרשים לביצוע התכנית עוד כ-61 מיליון ₪. סכום זה יועבר לות"ת מהגורמים הבאים: %80 תוספת ייעודית של משרד האוצר והיתרה בגובה של כ -12 מיליון ₪ תמומן באופן שווה בין המשרדים השותפים: ות"ת, משרד החקלאות ומשרד החינוך.

 1. ההחלטות כאמור הינן פועל יוצא של עבודת הצוות המקצועי הבינמשרדי המשותף שפעל בהתאם להחלטת הממשלה בנדון ואשר המלצתו התקבלה במסגרת מדיניות מל"ג וות"ת בנושא, אשר חותרת לשילוב הסטודנטים הבדואים בנגב במערכת האקדמית המתוקצבת הקיימת ובתכניות הרגילות עם כלל הסטודנטים תוך פתיחת שערים ומתן מענה הוליסטי לצרכיהם הייחודיים ומבלי להתפשר על האיכות האקדמית.
 2. ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית תלווה את הרחבת הפיילוט ותעביר דווחים לות"ת על יישומו ככל שיידרש.
 3. ות"ת מביעה הערכתה למכללת ספיר על הירתמותה להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב ולביצוע הפיילוט החל מתשע"ו אשר דרש משאבים ניהוליים ותקציביים ניכרים, וסייע רבות בלמידה ובגיבוש המדיניות בנושא.
 4. ות"ת מודה לצוות המקצועי הבינמשרדי המשותף על תהליך העבודה המעמיק והמקצועי שנעשה תוך שיתוף מירב הגורמים הרלבנטיים, לרבות מנהיגי החברה הבדואית בנגב, הצעירים הבדואים, מוסדות אקדמיים, מגזר שלישי ועוד.
 5. ות"ת מודה למכון "ברוקדייל" על המחקר המלווה המקצועי בנושא, ותרחיב אותו לעבר המוסדות האקדמיים הנוספים שישתתפו בתכנית.
 6. התוכנית להרחבת הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים מהחברה הבדואית בנגב לשנים תשע"ט-תשפ"א וקול קורא למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת להרחבת פיילוט "שער לאקדמיה" מצורפים לפרוטוקול זה כנספח א להחלטה מס תשע"ח/62.