17/07/18

קול קורא להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת – הצעת מכללת סכנין

בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 24.4.18, לאחר שהמל"ג דנה בהמלצות הוועדה לשיפוט, במידע הנוסף אשר התקבל לאחר סיום עבודת הוועדה, לאחר ששמעה את דיווח יו"ר ועדת השיפוט ואת נציגי מכללת אלקסאמי ומכללת סכנין, ולאור כלל המסמכים והמידע המפורטים שהונחו לפניה, לרבות דו"ח ביקורת העומק הסופי של רשם התאגידים, התחייבות מכללת סכנין לתיקון הליקויים והתייחסות מכללת סכנין לדו"ח וממצאיו – קיימה המועצה דיון המשך בנושא הצעת מכללת סכנין ביום 17.7.18 ושמעה שוב את נציגי מכללת סכנין.

 

הדו"ח הסופי של רשות התאגידים על מכללת סכנין (ע"ר) כלל ליקויים שונים בהתנהלות עמותת מכללת סכנין, ובין היתר, "בכל הנוגע לביצוע התקשרויות עם גופים בשליטת קרובי משפחתו של מנכ"ל העמותה או עם גופים המצויים בקשר עסקי רחוק יותר עמם. בנוסף, מהדו"ח עולה כי העמותה לא דיווחה על הגופים הקשורים בדוחותיה המילוליים וכן מסרה מידע שגוי בכתב בתשובה לשאלות הביקורת בנוגע לאחד הגופים הקשורים. כמו כן, מהדו"ח עולה כי ההתקשרויות הנ"ל בוצעו ללא הליך מכרזי או מעין מכרזי ומבלי שיש אינדיקציה שנבחנו חלופות אחרות".

 

נוכח חומרת הליקויים, המלצת רו"ח המבקר מטעם רשות התאגידים היא כי "מתקיימות עילות לפירוק העמותה". לצד האמור, מהדו"ח עולה כי ככל שהעמותה תביע נכונות לחתום על תכנית לתיקון ליקויים בליווי גורם מלווה מטעם רשות התאגידים, על חשבון העמותה, מומלץ לאפשר לעמותה לתקן את הליקויים. במל"ג התקבל כתב התחייבות לביצוע תיקון ליקויים חתום על-ידי מכללת סכנין, בו מפורטים הליקויים והתיקונים שעל המכללה לבצע בליווי הגורם המלווה. בגדרי כתב ההתחייבות מובהר כי בסוף תקופת הליווי, ישלח אל העמותה דו"ח סיום ליווי.

 

לאור כל שהונח לפניה, כולל התחייבות מכללת סכנין לביצוע תיקון הליקויים העולים מדו"ח רשם התאגידים, המל"ג מחליטה לדחות את הדיון וההחלטה בהצעת מכללת סכנין. כשתשוב המל"ג לדון בעניין היא תתייחס לכלל ההיבטים שעלו במסגרת בדיקת ההצעה.