17/09/14

קול קורא להקמת מאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה

בעקבות החלטת הממשלה לקיצוץ תקציבי משמעותי, אשר הושת בין היתר גם על ההשכלה הגבוהה. מחליטה ות"ת  לקצץ בתקציבים המיועדים ליוזמות ופעילויות שונות. יש להניח שחלק מהקיצוץ יחול גם על תכנית הפיילוט לדוקטורט מובנה, כך שבסופו של דבר נממן מספר קטן יותר של מאגדים ממה שהתכוונו תחילה.

על כן מחליטה ות"ת לתת עדיפות להצעות שתוכלנה לשרת את יעדי התכנית כולה, ולכן תעביר לשיפוט בשלב ראשון[1]  אך ורק הצעות להקמת מאגדים לדוקטורט מובנה, אשר מיועדות לתת מענה לכל ארבעת יעדי התכנית, כפי שפורטו בקול הקורא, קרי:

 

  1. בחינת מתכונת התכניות המובנות לדוקטורט, ככלי להעלאת איכות לימודי הדוקטורט ותנאי הלימודים המוצעים לסטודנטים לדוקטורט באופן רוחבי, ובפרט ליצירת מסה קריטית של חברי סגל בתכנית;
  2. בחינת מענים לתחומי מחקר ספציפיים, בהם עלו קשיים מיוחדים או צרכים מיוחדים בהקשר ללימודי הדוקטורט;
  3. בחינת האפשרות לתמרץ שיתוף פעולה ושילוב בין מוסדות להשכלה גבוהה בתכניות דוקטורט במסגרת מאגדים, לרבות שילוב של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות מחקר ;
  4. בחינת קריטריונים למוסד על מנת שיוכל להעניק דוקטורט בתחום מסוים, במתכונת זו או אחרת.

למען הסר ספק, מחליטה ות"ת כי לא תיבדקנה בשלב זה[2] הצעות למאגדים אשר לא משרתות גם את היעדים 3 ו-4, קרי, לא תיבדקנה הצעות למאגדים הכוללים אך ורק אוניברסיטאות.[3]

מובהר בזאת כי מתן מענה לכל ארבעת היעדים ולא רק לחלקם הייתה הכוונה המפורשת מלכתחילה, כפי שהוצגה פעמים רבות בפורומים שונים כולל ות"ת, מל"ג, ור"ה, כינוסים של נציגי מוסדות וכדומה. יתרה מזאת, הדבר בא לידי ביטוי מפורש בקול הקורא, בו נאמר כי הקריטריון הראשון שישמש בתהליך זה הינו "התאמת התכניות המוצעות לארבעת יעדי התכנית שפורטו בקול הקורא". הקיצוץ התקציבי מחדד את הצורך להבהיר זאת שוב, לאור העובדה, שכאמור מספר המאגדים שאפשר יהיה להקים יהיה ככל הנראה קטן יותר.

אם בשלב הראשון יהיו מספיק הצעות ראויות המשרתות את כל ארבעת היעדים, ושמסתמן כי יהיה מקום להקים עוד מאגדים, כי אז, בשלב השני, תבחן האפשרות להעביר לשיפוט גם הצעות נוספות הנותנות מענה לחלק מהיעדים.

למען הסר ספק, מחליטה ות"ת כי תנאי ליישום התכנית כולה הוא קיומן של הצעות שתמצאנה ראויות ותעמודנה בכל ארבעת היעדים ולכן אם לא יהיו כלל הצעות ראויות המשרתות את כל ארבעת היעדים, כי אז התכנית כולה לא תצא לפועל.

  מדובר על שלב ראשון בתהליך הסינון והשיפוט, אך אין מניעה להגיש הצעות שאינן עומדות בכל ארבעת היעדים [1]

[2]  באותו שלב ראשון כמוסבר בהערה (1)

[3]  לצורך זה האוניברסיטה הפתוחה תיחשב לאוניברסיטה.